สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

สูจิบัตร 7 กรกฎาคม 2019

國語部程序表二〇一九年七月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  7 กรกฎาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิงเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น :สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ ข้าจะแบกกางเขนแล้วเดินตาม ในทุกทุกเหตุการณ์
ใคร่ครวญพระวจนะ“1 โครินธิ์ 9:25”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “มัทธิว 19:16-26” คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย Lord Remember me
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณเฉินเฉาจิ้น
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ชิดกางเขน”
เทศนา : เอาชนะตนเอง “มาระโก 8:34-38” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระคุณล้ำเลิศของพระเยซูเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*