วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 1 โครินธ์ 1:18 “กางเขน”

คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่
แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า

Q1 “คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า” และ “คนที่เชื่อพระเจ้า” มีมุมมองเกี่ยวกับ “กางเขน” แตกต่างกันอย่างไร?
Q2 “มุมมองต่อไม้กางเขน” มีผลต่อ “การนมัสการพระเจ้าของคุณ” ในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 100-102        1 โครินธ์ 1

Speak Your Mind

*