ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณิชา (ลูกปลา) คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Speak Your Mind

*