วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2 โครินธ์ 5:7 “ดำเนินชีวิต”

เพราะเราดำเนิน@โดยความเชื่อ @มิใช่ตามที่ตามองเห็น

Q1 เปาโลได้บอกถึง “หลักการ” ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และดู ฮีบรู 11:1 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ฮีบรู 11:1 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 30-31        ฟีลิปปี 4

Speak Your Mind

*