สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

สูจิบัตร 5 มกราคม 2020

國語部程序表二〇二〇年一月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  5 มกราคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางจ้าน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณสยุมพร คุณหลี่หวาเจิน คุณหลี่ชิงชิง คุณซุนหมิ่นเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้นทุกสิ่งจงร้องสรรเสริญ รุ่งอรุณปีใหม่ หมดทั้งชีวิต
ใคร่ครวญพระวจนะมัทธิว 3:10
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 5:1-11” คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : Behold Your Beauty
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณจางจ้าน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “อยู่เพื่อพระเยซู”
เทศนา : “เกิดผลดี ทวีคูณ”  “ฮีบรู 13:20-21” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระคริสต์นำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*