วันเสาร์ที่ 18 มกราคม มัทธิว 5:6 “ความชอบธรรม”

“บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์”

Q1 “ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม” จะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “ผู้นั้น” “เพราะว่า”)
Q2 “ความชอบธรรม” และ “ผลลัพธ์” ของการแสวงหาความชอบธรรม จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
ป.ล. ความชอบธรรม หมายถึง ความดีงาม และความถูกต้อง (ตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปฐมกาล 43-45     มัทธิว 12:22-50

Speak Your Mind

*