วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ เยเรมีย์ 6:16 “จงเดินในทางนั้น”

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า
“จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น
ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ
แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั้น’

Q1 “แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั้น’” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเราไม่เลือกที่จะเดินใน “ทางดี” แต่กลับเลือกที่จะเดินใน “ทางที่ไม่ดี”?
Q2 วันนี้การดำเนินชีวิตของคุณส่วนใหญ่ เดินอยู่ใน “ทางดี” (ทางของพระเจ้า) หรือเดินอยู่ใน “ทางที่ไม่ดี” (ทางของโลกนี้)?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 1-3             มัทธิว 24:1-28

Speak Your Mind

*