วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ยอห์น 13:21-22 “อายัดเราไว้”

เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้ว
@พระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัย และตรัสเป็นพยานว่า
“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้”
@เหล่าสาวกจึงมองหน้ากัน และสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือผู้ใด

Q1 การที่ยูดาทรยศหักหลัง และขายพระเยซูคริสต์ให้กับเหล่าปุโรหิตและธรรมาจารย์ มีผลกระทบต่อพระเยซูคริสต์ และเหล่าสาวกอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณได้กระทำสิ่งใดที่เป็นเสมือนกับการทรยศ และหักหลังต่อพระคุณและความรักของพระเจ้าเหมือนยูดาบ้าง อธิษฐานสารภาพบาป และขอพระองค์ทรงเสริมเรี่ยวแรงใหม่ให้กับคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 8-10           มัทธิว 25:31-46

Speak Your Mind

*