วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ เอเฟซัส 2:8 “ความรอด”

ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้น
ก็@รอดโดยพระคุณ@เพราะความเชื่อ
และ@มิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง @แต่พระเจ้าทรงประทานให้

Q1 เปาโลได้อธิบายถึงคุณลักษณะของ “ความรอดในพระเยซูคริสต์” ไว้ 4 ประการ คืออะไร้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึง “วันที่คุณรับเชื่อ” จนถึง “วันนี้” อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความมั่นใจในความรอดที่คุณมีอยู่

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เลวีนิติ 11-12         มัทธิว 26:1-25

Speak Your Mind

*