วันจันทร์ที่ 22 เมษายน สุภาษิต 20:2-3 “ความโกรธ”

ความพิโรธอันน่าครั่นคร้ามของพระราชา ก็เหมือน@สิงห์หนุ่มคำราม
ผู้ใดยั่วเย้าพระองค์ให้กริ้วก็#เสี่ยงชีวิตของตนเอง ที่จะรักษาตนให้พ้น
การวิวาทก็เป็นเกียรติ แต่@คนโง่ทุกคนจะ#ทะเลาะวิวาทกัน

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตได้บรรยาย “ลักษณะ” และ “ผลลัพธ์” ของ “ความโกรธ” ไว้อย่างไรบ้าง?
Q2 คุณจะรักษาชีวิตของคุณให้ห่างไกลจากความโกรธ และผลลัพธ์ของมันได้อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 4:26-27 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 4:26-27 26 จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่  27 และอย่าให้โอกาสแก่มาร

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 14-15   ลูกา 17:1-19

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน วันอีสเตอร์ มัทธิว 28:7 “จงรีบไปบอก”

แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจาก
ความตายแล้ว และพระองค์
@เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย
เจ้าทั้งหลาย@จะเห็นพระองค์ที่นั่น นี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้ว

Q1 คำว่า “จงรีบไปบอก” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 “ความจริง” เรื่องพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู โรม 6:4 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 6:4  เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 12-13   ลูกา 16

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชัยพร คุณคณิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

สูจิบัตร 21 เมษายน 2019

國語部程序表 二〇一九年四月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  21 เมษายน ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง [Read more…]