วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 1 โครินธ์ 9:22 “ยอมเป็นคนทุกชนิด”

ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอ
ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง
เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง

Q1 ทำไมเปาโลจึง “ยอมเป็นคนทุกชนิด” (การเป็นเพื่อนกับทุกๆ คน)? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”)
Q2 ถ้าคุณดำเนินชีวิตเหมือนเปาโลที่ “ยอมเป็นคนทุกชนิด” คนรอบๆ ข้างของคุณจะเป็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 110-112        1 โครินธ์ 5

วันพุธที่ 21 สิงหาคม มัทธิว 20:34 “หัวใจของพระเยซูคริสต์”

พระเยซูมีพระทัยสงสาร ก็ทรงถูกต้องนัยน์ตาเขา
ในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้ และเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไป

Q1 คำว่า “มีพระทัยสงสาร” “ทรงถูกต้องนัยน์ตา” และ “เขาก็เห็นได้” สะท้อนให้เห็นถึง “หัวใจของพระเยซูคริสต์” อย่างไร? (ดู มัทธิว 20:28 ประกอบ)
Q2 “หัวใจของพระเยซูคริสต์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 20:28 อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 107-109        1 โครินธ์ 4

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม มาระโก 14:6 “กระทำการดี”

ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่า
“อย่าว่าเขาเลย กวนใจเขาทำไม เขาได้กระทำการดีแก่เรา”

Q1 ผู้หญิงคนนี้ได้ “กระทำการดี” ต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู มาระโก 14:3 ประกอบ)
Q2 คุณ “จะกระทำการดี” เพื่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (คิดและเขียนออกมาสัก 2 ประการ)
หมายเหตุ: มาระโก 14:3 ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน ขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกระยาหารอยู่ มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมนาระดา ที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์ แล้วเปิดผอบเทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์ (ซึ่งเป็นการกระทำที่เล็งถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 105-106        1 โครินธ์ 3

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม เอเฟซัส 5:4 “คำพูด”

ทั้งอย่าพูดหยาบคาย พูดเล่นไม่เป็นเรื่อง
และพูดตลกหยาบโลนเกเร ซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า

Q1 เปาโลให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “คำพูดที่ไม่ควรพูด” และ “คำพูดที่ควรพูด” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะ ละ ลด หลีกเลี่ยง เลิก “คำพูดที่ไม่ควรพูด” ทั้ง 3 ประการ และเพิ่ม “คำพูดที่ควรพูด” ให้มีมากขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 103-104        1 โครินธ์ 2

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 1 โครินธ์ 1:18 “กางเขน”

คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่
แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า

Q1 “คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า” และ “คนที่เชื่อพระเจ้า” มีมุมมองเกี่ยวกับ “กางเขน” แตกต่างกันอย่างไร?
Q2 “มุมมองต่อไม้กางเขน” มีผลต่อ “การนมัสการพระเจ้าของคุณ” ในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 100-102        1 โครินธ์ 1