วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ฟีลิปปี 3:14 “หลักชัย”

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัล
ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ

Q1 คำว่า “กำลังบากบั่นมุ่งไป” เกี่ยวข้องกับคำว่า “หลักชัย” และ “การได้รับรางวัล” จากเบื้องบนอย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 3:20-21 ประกอบ)
Q2 “ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับ” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?
หมายเหตุ : ฟีลิปปี 3:20-21 20แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า 21พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 7-9               กิจการ 18

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม โรม 6:6 “ตัวเก่า”

เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้@ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อ
ตัวที่บาปนั้น@จะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะ@ไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป

Q1 “การสิ้นพระชนม์” ของพระเยซูคริสต์บน “ไม้กางเขน” มีผลต่อ “ตัวเก่า” (ชีวิตเก่า) ของเราอย่างไร?
Q2 คุณจะ “ตรึงตัวเก่า” ไว้กับพระเยซูคริสต์ และ “มีชีวิตใหม่” เหนือความผิดบาปอย่างไร? (ดู กาลาเทีย 2:20 ประกอบ)
หมายเหตุ: กาลาเทีย 2:20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 4-6 กิจการ 17:16-34

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม:
ทีมปฏิคม

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2020

สูจิบัตร 12 กรกฎาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年七月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]