วันพุธที่ 14 เมษายน วันครอบครัว เฉลยธรรมบัญญัติ 32:3 “ประกาศ”

เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเจ้า
จงถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา

Q1 คำพูดที่ว่า “การประกาศพระนามของพระเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า” อย่างไร?
Q2 วันนี้เป็น “วันครอบครัว” ครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวที่ “ประกาศพระนามของพระเจ้า” และ “ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า” กับผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวของคุณอย่างไร? (ดู โยชูวา 24:15ข ประกอบ)
หมายเหตุ: โยชูวา 24:15ข แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 25-26   ลูกา 12:32-59

วันอังคารที่ 13 เมษายน วันผู้สูงอายุ เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 “การให้เกียรติแก่บิดามารดา”

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า”
ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ @เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน
@และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า

Q1 ผลลัพธ์ของ “การให้เกียรติแก่บิดามารดา” มี 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 วันนี้เป็น “วันผู้สูงอายุ” หาเวลาที่คุณจะไปใช้เวลากับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และอธิษฐานเผื่อท่าน เพราะสิ่งนี้เป็นการให้เกียรติบิดามารดา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 22-24   ลูกา 12:1-31

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน ฟีลิปปี 2:3-5 “น้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์”

@อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี @แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว
@อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว
@แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย
ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์

Q1 คำพูดที่ว่า “จงมีน้ำใจต่อกันเหมือนย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” ถูกอธิบายไว้ 4 ลักษณะ คืออะไรบ้าง?
Q2 คำพูดที่ว่า “จงมีน้ำใจต่อกันเหมือนย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 19-21   ลูกา 11:29-54

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน มัทธิว 6:24 “พระเจ้า&เงินทอง”

“ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้
เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง
หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

Q1 คำว่า “ชัง” “รัก” “นับถือ” และ “ดูหมิ่น” ช่วยให้เราเข้าใจคำพูดที่ว่า “เราจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้” อย่างไร? (ดู อพยพ 20:3 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณดูว่า คุณจัดการเรื่องการเงินของคุณอย่างสัตย์ซื่อ และถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของเงินทองที่แท้จริงอย่างไร?
หมายเหตุ: อพยพ 20:3 อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 17-18   ลูกา 11:1-28

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ