ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

ผู้นำประชุม : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เทศนา : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :
ทีมปฏิคม

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

สูจิบัตร 20 กันยายน 2020

國語部程序表二〇二〇年九月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา :  คุณอภิทาน ลี
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

รายการวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมครูรวีฯ เวลา 10.30-11.30 น. ที่ห้อง 51-52

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน ยอห์น 14:6 “เราเป็นทางนั้น”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “ทางนั้น” เป็น “ความจริง” และ เป็น “ชีวิต” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณจะบอก/ประกาศความจริงเกี่ยวกับ “ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์” ให้คนอื่นๆ ที่คุณรักได้รับรู้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ปัญญาจารย์ 1-3   2 โครินธ์ 11:16-33

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน โรม 12:2 “ชีวิตใหม่”

@อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่@จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้
@ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
จะได้@รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

Q1 เปาโลบอกถึง “เคล็ดลับ” อย่างน้อย 4 ประการที่จะทำให้มี “ชีวิตใหม่” คืออะไรบ้าง?
Q2 อธิษฐานขอ “การเปลี่ยนแปลง” และการทรงนำจากพระเจ้า ให้คุณรู้ว่า อะไรเป็นน้ำพระทัย อะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยมที่จะต้องกระทำ เพื่อคุณจะมีชีวิตใหม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 30-31       2 โครินธ์ 11:1-15