เฝ้าเดี่่ยว วันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. วิวรณ์ 22:6-21

“ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี้” ประโยคนี้ถูกกล่าวถึงสามครั้งในบทนี้ เป็นการย้ำ การเน้นว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ในยอห์น 14:3b “เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” จงดำเนินชีวิตวันนี้เหมือนว่า พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ เป็นขึ้นมาจากความตายวันนี้ และจะเสด็จกลับมาวันพรุ่งนี้ เอเมน

เฝ้าเดี่่ยว วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. วิวรณ์ 22:1-5

นี่คือเนื้อเพลง “แม่น้ำแห่งชีวิต” ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก ใจที่หมดหวังทุกอย่าง จงเข้ามา (2) * พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต หล่อเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตใหม่ แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล มาจากใจ ถ้าคุณร้องได้ ขอให้ร้องแล้วใคร่ครวญถึงความหมายของเนื้อเพลง สรรเสริญพระเจ้าด้วยใจของคุณ ถ้าคุณร้องไม่ได้ ขอให้อ่านและคิดถึงความหมายของเนื้อเพลง และอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า

เฝ้าเดี่่ยว วันพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. วิวรณ์ 21:22-27

ยอห์นถึงกับแปลกใจที่ในนครเยรูซาเล็มใหม่นั้นไม่มีพระวิหาร แต่คำตอบที่พบก็คือ เพราะพระเมษโปดก (พระเยซูคริสต์) ทรงเป็นพระวิหารของนครนั้น  รวมทั้งเป็นแสงสว่างของนครนั้นด้วย และบรรดาประชาชาติเดินไปท่ามกลางความสว่างของนครนั้น (ข้อ 24) พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) อธิษฐานขอให้ชีวิตของคุณจะเป็นแบบอย่างแห่งความสว่างสำหรับผู้อื่น เหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างในชีวิตของคุณ

เฝ้าเดี่่ยว วันพุธที่ 28 ธ.ค. วิวรณ์ 21:9-21

เยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงาม และมีรากฐานที่มั่นคง โดยที่กำแพงมีฐานศิลาสิบสองฐาน และที่ฐานนั้นจารึกชื่ออัครทูตสิบสองคนของพระเมษโปดก (ข้อ 14) ชีวิตคริสเตียนก็เช่นกัน เราถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีรากฐานมั่นคง เหมือนกับเอเฟซัส 2:20 ที่ว่า “ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูต และพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก” ตลอดปีที่ผ่านมา คุณได้ก่อร่างสร้างชีวิตแห่งความเชื่อของคุณอย่างไร? คุณให้พระเยซูคริสต์มีส่วนมากน้อยแค่ไหนในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน?

เฝ้าเดี่่ยว วันอังคารที่ 27 ธ.ค. วิวรณ์ 21:1-8

“สำเร็จแล้ว” ที่นี่ไม่ได้หมายความว่า “ทุกอย่างจบแล้ว” ในทางตรงกันข้าม “ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่” และเป็นสิ่งใหม่ที่มีมาจากพระเจ้า เหมือนใน 2 โครินธ์ 5:17 ที่เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” อธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้สำเร็จ (เป็นสิ่งใหม่) ทุกวัน จนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมา