วันพุธที่ 25 เมษายน ลูกา 9:23-27 “แบกกางเขน”

กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจสละชีวิตของพระเยซูเพื่อเราทุกคน พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราทุกคนจะได้ชีวิต ชีวิตที่กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ทั้งชีวิตในวันนี้และชีวิตในอนาคตเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา Q1 คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูคริสต์จึงเรียกร้องให้ผู้ที่เชื่อ “เอาชนะตัวเอง รับกางเขนแบกทุกวัน และตามพระองค์ไป”? Q2 ถ้ากางเขนคือ สัญลักษณ์ของ “การเต็มใจสละชีวิต” คุณพร้อมที่จะสละชีวิตของคุณเพื่อพระเยซูในแต่ละวันอย่างไร?

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์                            ผู้เทศนา : อ.มาร์ค แซนดริน ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์                   ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล/คุณภัทรพร ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2012

สูจิบัตร 22 เม.ย. 2012 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 22 เมษายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น. ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ ผู้เดินถุงถวาย : คุณณัฐฐิติชญา/คุณขวัญเนตร ผู้อ่านพระวจนะ : คุณจันทร์ธี ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณรพีพรรณ/คุณฑิฆัมพร

วันอังคารที่ 24 เมษายน ลูกา 9:10-17 “ใจแบบพระเยซู”

พระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ห่วงใยเรื่องจิตวิญญาณเท่านั้น พระองค์ทรงห่วงใยชีวิตของผู้คนด้วย พระองค์ไม่เคยให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง แม้แต่จำนวนคนที่มีมากถึง 5,000 คน พระเยซูก็ยังทรงสำแดง มีใจที่เต็มไปด้วยความรัก และเพียงพอสำหรับทุกคน Q1 จากคำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด” กับคำพูดของสาวกที่ตอบว่า “เราไม่มีอะไรมาก มีแต่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว เว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนเหล่านี้?” แสดงให้เห็นถึงท่าทีในใจที่เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร? (ดูมัทธิว 14:14-15 ประกอบ) Q2 อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถมีใจแบบพระเยซูคริสต์ได้? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมใจแบบพระเยซูคริสต์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน ลูกา 9:7-9, 18-22 “พระเยซูเป็นผู้ใด”

มีผู้คนมากมายที่ติดตามพระเยซูคริสต์ ได้ยินคำสอนของพระองค์ ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์กระทำ ได้กินอาหารที่พระองค์ประทานให้ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักว่า พระเยซู คือใคร ในขณะที่คนอื่นคิดว่า พระเยซูคือ ยอห์นผู้ให้บัพติสมาฟื้นคืนชีวิตกลับมา เป็นเอลียาห์ที่กลับมาใหม่ เป็นผู้เผยพระวจนะโบราณที่เป็นขึ้นมาใหม่ แต่เปโตรตอบว่า พระองค์คือ “พระคริสต์” (ผู้ที่รับการเจิมไว้) Q1 คุณคิดว่า “พระคริสต์” กับ “บุตรมนุษย์” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร? Q2 การที่พระเยซูต้องมาตายบนไม้กางเขน และฟื้นขึ้นมาจากความตาย มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของคุณ? (ดูมาระโก 10:45 ประกอบ)