Archives for February 2013

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 3:1-32 “ถัดเขาไปคือ….”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกถึงการร่วมมือร่วมแรงกันก่อสร้างกำแพง  โดยเราพบว่า มีชื่อคนเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายอาชีพ จากหลายฐานะ ทั้งผู้หญิงผู้ชาย  คนหนุ่มคนสาว คนสูงอายุ  และเราพบว่ามีความต่อเนื่องจากวลีที่ว่า “ถัดเขาไปคือ….” ตลอดทั้งบท

Q1 คุณคิดว่า คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างกำแพง มาช่วยด้วยท่าทีอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 5, 20 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า คุณจะมีส่วนร่วมในการก่อสร้างคริสตจักรพระคุณอย่างไรบ้าง ทั้งในด้านจิตวิญญาณ ด้านการรับใช้ การถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคาร?

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 2:11-20 “อุปสรรค”

แม้ว่าเนหะมีย์ได้รับอนุญาตจากพระราชา และได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้าง กำลังคน กำลังทรัพย์  อาหาร และพระราชสารของพระราชาที่ใช้เปิดทางในการเดินทาง แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่น ไม่มีอุปสรรค  เราพบว่าอุปสรรคที่เนหะมีย์เผชิญหน้า คือ  โทบีอาห์และสันบาลลัทที่ไม่พอใจที่เนหะมีย์กำลังจะมาหาความสุขให้คนอิสราเอล (ข้อ 10) และกล่าวหาว่า เนหะมีย์จะก่อกบฏ (ข้อ 19)  รวมถึงกำแพงเมืองที่จะซ่อมแซมนั้นมีความเสียหายจำนวนมาก

Q1 เนหะมีย์ตอบสนองต่ออุปสรรคทั้งสองอย่างไร? (ดูข้อ 12, 17, 18, 20 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำเอาแบบอย่างของเนหะมีย์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 2:1-10 “เกิดผลดี”

สามเดือนต่อมาในเดือนนิสาน ในขณะที่เนหะมีย์ทำหน้าที่ของตนตามปกติ  แต่ดูเหมือนว่า เรื่องราวที่เขาคิดอยู่ในใจ ความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ เกี่ยวกับพี่น้องที่กรุงเยรูซาเล็ม และกำแพงเมือง ได้แสดงออกมาทางสีหน้า (ข้อ 1) จนทำให้กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสสังเกตได้ และสอบถามเนหะมีย์ว่า เกิดอะไรขึ้น จนนำไปสู่คำตอบในข้อ 8ก. ที่ว่า “พระราชาพระราชทานทุกสิ่งตามที่ข้าพเจ้าทูลขอ”

หมายเหตุ: เดือนคิสเลฟ คือ เดือนธันวาคม  เดือนนิสาน คือ เดือนมีนาคม

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระราชาประทานทุกสิ่งที่เนหะมีย์ทูลขอ? (ดูบทที่ 1:11ข. และข้อ 4, 8ข. ประกอบ)
Q2 จากพระธรรมโรม 8:28 ที่ว่า “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือ คนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” และ สิ่งที่เนหะมีย์ได้รับจากพระเจ้าหนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตในวันนี้

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 1:5-11 “คำอธิษฐาน”

เนหะมีย์ได้อดอาหารและคุกเข่าลงกับพระเจ้าเพื่ออธิษฐานเผื่อพี่น้องชาวยิวและสภาพของกรุงเยรูซาเล็ม รวมทั้งสารภาพบาปของชนชาติอิสราเอลที่ได้กบฏกับพระเจ้า ละทิ้งพระองค์จนต้องมาตกอยู่ในสภาพของเชลยในเวลานี้ และจบลงด้วยการร้องขอให้พระเจ้าฟังเสียงคำอธิษฐานและประทานความสำเร็จตามที่ขอ (ข้อ 11)

Q1 คุณคิดว่า พระลักษณะต่างๆ ของพระเจ้าที่เนหะมีย์ได้บรรยายไว้ในคำอธิษฐานของเขา (สังเกตคำต่างๆ ใน ข้อ 5, 6, 8, 9, 10) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเนหะมีย์ในพระเจ้าอย่างไร?
Q2 ฟีลิปปี 4:6 กล่าวไว้ว่า “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” ใช้เวลานี้อธิษฐานฝากเรื่องที่คุณกังวลไว้กับพระเจ้า และเชื่อมั่นในพระองค์เหมือนที่เนหะมีย์เชื่อมั่น

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013

สูจิบัตร 24 กุมภาพันธ์ 2013

國語部程序表 二○一二年二月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรรณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์ [Read more…]