Archives for April 2013

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013

สูจิบัตร 28 เมษายน 2013

國語部程序表二○一三年四月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 เมษายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณขวัญเนตร/คุณบุญญา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอรวรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวเวยฟง
คุณเหอจื่อหวาย คุณหลี่เหวินกวาง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

วันอังคารที่ 30 เมษายน ฮีบรู 9:11-14 “ครั้งเดียว”

ผู้เขียนฮีบรูได้ใช้ภาพของการถวายบูชาของปุโรหิตในพระวิหาร เพื่ออธิบายให้เห็นถึงความจำกัดในเรื่องของระบบ ที่จะต้องมีการถวายบูชาลบบาปอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่ของประชาชนอิสราเอลเท่านั้น แม้แต่ตัวของปุโรหิตก็ต้องถวายบูชาลบบาปของตัวเองเสียก่อน และต้องถวายบูชาอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆ แถมถ้าจะเข้าไปถวายบูชาในห้องอภิสุทธิสถาน จะสามารถเข้าไปได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ผู้ที่เข้าจะต้องเป็นมหาปุโรหิต (ฮีบรู 9:1-10) แต่สำหรับพระเยซู พระองค์ไม่ได้เข้าไปปีละครั้ง แค่ครั้งเดียว และเพียงพอ

Q1  ทำไมพระเยซูจึงได้ชื่อว่า มหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐ และพระองค์ถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ? (ดูข้อ 12, 14 และ 10:1-18 ประกอบ)
Q2  การถวายบูชาเพียงครั้งเดียวของพระเยซู ทำให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ มีใจอยากจะรับใช้พระเจ้า (ข้อ 14) คุณคิดว่า คุณอยากมีส่วนรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอย่างไรบ้าง?

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน ฮีบรู 8:1-13 “พันธสัญญาใหม่”

ผู้เขียนฮีบรูได้บอกกับเราว่า การถวายบูชาผ่านทางปุโรหิตในพระวิหารนั้นเป็นเสมือนเงาของสิ่งตามมาทีหลัง (8:3-4) และพันธสัญญาเดิมนั้นก็บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ (8:7) ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมี “พันธสัญญาใหม่”  เพื่อจะทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์

Q1  “พันธสัญญาใหม่” ในมุมมองของผู้เขียนฮีบรูมีความหมายว่าอย่างไร? (ดูข้อ 6, 8-12 ประกอบ)
Q2 คุณดำเนินชีวิตวันนี้ภายใต้พันธสัญญาเดิม หรือภายใต้พันธสัญญาใหม่?

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ฮีบรู 7:11-28 “เมคคีเซเดค”

ผู้เขียนฮีบรูได้พูดถึงเมคคีเซเดคซึ่งเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ของพระเจ้า เป็นเหมือนบุตรของพระเจ้า ชื่อของท่านแปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรม และเป็กษัตริย์ของเมืองซาเลม ซึ่งแปลว่า สันติสุข ไม่มีใครรู้ว่า ท่านมาจากครอบครัวใด เกิดและตายเมื่อไร แต่ท่านเป็นผู้ที่อับราฮัมให้เกียรติ และถวายของหนึ่งในสิบให้แก่ท่านทั้งๆ ที่ไม่ใช่คนอิสราเอล ไม่ใช่คนเผ่าเลวี ที่ควรจะได้รับทศางค์ (ฮีบรู 7:1-10)  และพระเยซูก็คือปุโรหิตของพระเจ้าที่เกิดขึ้นตามแบบอย่างของเมคคีเซเดค (ข้อ 15-19)

Q1  ผู้เขียนได้บรรยายถึงคุณลักษณะของพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตอย่างไร? (ดูข้อ 16, 21, 24-28ประกอบ)
Q2  คุณรู้สึกอย่างไรบ้างที่มหาปุโรหิต (พระเยซู) คนนี้เป็นผู้อธิษฐานทูลขอให้คุณได้รับความรอดจากพระเจ้าพระบิดา (ข้อ 25)?