วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม กิจการ 9:1-18 “สาวก – คำถาม&คำตอบ”

เปาโลนับว่าเป็นสาวกคนหนึ่งที่มีได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้า เปาโลมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเยซูคริสต์ผ่านการทรงเรียกในขณะที่เขาเดินทางไปดามัสกัสเพื่อจะจับพี่น้อง คริสเตียนมาขังที่กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงทำให้เปาโลตาบอด ก่อนที่จะส่งอานาเนียมาอธิษฐานเผื่อและให้บัพติสมา ประสบการณ์ครั้งนั้นมีคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจสำหรับเราที่เป็นสาวก โดยคำถามเป็นของเปาโล ส่วนคำตอบเป็นของอานาเนีย Q1  คำถามของเปาโล (ข้อ 5) และคำตอบของอานาเนีย (ข้อ 10) คือ? Q2  คุณจะนำคำถามของเปาโล และคำตอบของอานาเนียมาประยุกต์ใช้ในการเป็นสาวก ในการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันของคุณกับพระเจ้าอย่างไร?

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 1 โครินธ์ 3:10-22 “สาวก-รากฐาน”

ในสภาพของสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ไร้พรหมแดน การสื่อสาร ค่านิยมต่างๆ ส่งต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนสนใจแต่สิ่งใหม่ๆ จนดูเหมือนว่า สังคมปัจจุบันไม่มีราก ไม่มีหลักของความจริงเป็นที่ยึดเหนี่ยว และแน่นอนว่าเราที่เป็นสาวกก็หนีไม่พ้นกระแสของสังคมที่โหมเข้ามาจนเรากลายเป็นสาวกที่ไร้ราก ไร้ความจริงไปด้วย Q1  อะไรคือรากฐานที่สำคัญสำหรับการเป็น “สาวก” ที่เปาโลแนะนำไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้? (ดูข้อ 11, 18,19, 23 ประกอบ) Q2  ลองทบทวนดูว่า คุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มานานแค่ไหนแล้ว? คุณได้วางรากฐานการเป็นสาวกในชีวิตของคุณอย่างไร?

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-5 “สาวก-รับใช้แม้ไม่สมบูรณ์”

สาวกในปัจจุบันจำนวนมากที่ทำตัวเปรียบเหมือนผู้ชมบนอัฒจันทร์ แต่พอถึงเวลาที่จะให้รับใช้แม้จะเป็นงานง่ายๆ เช่น แจกใบปลิว แบ่งปันคำพยาน นำอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ สาวกเหล่านี้มักจะปฏิเสธและพูดว่า ฉันไม่โตพอที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้หรอก ฉันยังไม่สมบูรณ์ ให้คนอื่นที่เป็นคริสเตียนที่โตแล้ว สมบูรณ์แล้ว ทำดีกว่า วันนี้เราจะมาดูชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยแถมยังเป็นทาส แต่เธอเป็นสาวกที่รับใช้แม้ไม่สมบูรณ์ Q1  คุณคิดว่า อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้เด็กหญิงคนนี้กล้าพูดว่า นาอามานให้หายจากโรคเรื้อนถ้าอยู่แผ่นดินเกิดของเธอ? (พิจารณาคำว่า “ผู้เผยพระวจนะในข้อ 3 และอ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 4:38-44 ประกอบ) Q2  คุณจะเลียนแบบเด็กหญิงคนนี้ในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางครอบครัว / โรงเรียน / ที่ทำงาน / ในสังคมที่คุณอยู่อย่างไร?

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2013

สูจิบัตร 26 พฤษภาคม 2013 國語部程序表二○一三年五月廿六日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2013  เวลา : 10:30 น. ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ ผู้เดินถุงถวาย : คุณภัทรพร/คุณดวงพร ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013 ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณกรรณิกา ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี/คุณฉุงลี่หวา ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณหลี่ชิงชิง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์ ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย คุณอรวรรณ คุณสิริ คุณวิทย์ ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร