วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 1 เปโตร 3:1-6 “บทบาทของภรรยา”

เปโตรไม่เพียงแต่เขียนหนุนใจผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมคนที่ไม่เชื่อ และบทบาทหน้าที่ในฐานะของประชาชนต่อโรมที่ปกครองพวกเขาเท่านั้น เปโตรยังแนะนำและหนุนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว ในฐานะของสามีภรรยาด้วย Q1  เปโตรแนะนำถึงสิ่งที่ภรรยาควรทำอย่างน้อย 4 ประการด้วยกันคือ?  (ดูข้อ 1, 2, 3, 4 ประกอบ) Q2  ถ้าคุณเป็นภรรยา คุณจะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตสมรสอย่างไร? ถ้าคุณเป็นสามีคุณจะอธิษฐานเผื่อภรรยาของคุณในเรื่องนี้อย่างไร? ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองในฐานะภรรยาในอนาคต หรือภรรยาที่คุณจะมีในอนาคตอย่างไร?

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 1 เปโตร 2:18-25 “ความทุกข์ยากลำบาก”

ในเวลานั้นคริสเตียนอยู่ในสังคมอย่างยากลำบาก มีการข่มเหงคริสเตียนอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็มีการบังคับให้นับถือและนมัสการจักรพรรดิ์ ซึ่งขัดกับหลักข้อเชื่อของคริสเตียน  ยิ่งทำให้ความทุกข์ยากลำบากเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ Q1  เปาโลได้ให้เหตุผล และยกตัวอย่างของพระเยซูเพื่อหนุนใจผู้ที่เชื่อให้อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 19-20 และ 22-23 ประกอบ) Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” หนุนใจคุณอย่างไรในการที่ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 1 เปโตร 2:11-17 “ผู้รับใช้ของพระเจ้า II”

เปโตรได้ขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งต่อคนอิสราเอลทั่วๆ ไปที่อยู่ในสังคม และต่อชนชาติโรมที่ปกครองอิสราเอลอยู่ในเวลานั้น Q1  เป้าหมายของการดำเนินชีวิตในฐานะของ “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” คือ? (ดูข้อ 12, 15 ประกอบ) Q2  ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้น เป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า” จะสำเร็จในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

วันพุธที่ 22 มกราคม 1 เปโตร 2:11-17 “ผู้รับใช้ของพระเจ้า I”

เมื่อคิดถึงคำว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้า”  เรามักจะคิดถึงคนที่ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา เป็นอาจารย์ เป็นศิษยาภิบาล เป็นมิชชั่นนารี หรือคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานคริสเตียน แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปโตรกำลังให้คำนิยามใหม่ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” Q1  “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” ในความคิดของเปโตรคือใคร? (ดูข้อ 11ก, 13ก, 15ข ประกอบ) Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้คุณรับใช้พระองค์อย่างไรบ้าง? (ในครอบครัว ที่ทำงาน คริสตจักร สังคม)

รายการสัปดาห์หน้า อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 26 นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11  รวีวารศึกษาเวลา 9.30 น. นมัสการเวลา 10.30 น. ประชุมอธิษฐาน ภาคภาษาจีน ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 11 เวลา 13.00 น.