Archives for May 2014

โครงการตาสว่าง เดือนมิถุนายน

Microsoft Word - 2014-06-Jun_ThMicrosoft Word - 2014-06-Jun_Ch

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม อิสยาห์ 40:27-31 “พระเจ้าเนืองนิตย์”

ความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้านอกจากจะแสดงออกผ่านการทรงสร้าง การพิพากษา ไม้กางเขน การดูแลการจัดการโลกใบนี้แล้ว ยังแสดงออกผ่านการไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าด้วย

Q1  คำว่า “พระเจ้าเนืองนิตย์” “มิได้ทรงอ่อนเปลี้ย” “มิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย” “เหลือที่จะหยั่งรู้” ในข้อ 28 สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  อธิษฐานขอให้พระสัญญาของพระเจ้าในข้อที่ 31 เป็นจริงในชีวิตของคุณ เพื่อคุณจะมีประสบการณ์ในเรื่องความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้า

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม เอเฟซัส 2:5-11 “ยอมรับว่า…”

ความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าในด้านจิตวิญญาณ เราสามารถมองเห็นได้ผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในเรื่องนี้อย่างชัดเจนผ่านการถ่อมใจ การเชื่อฟัง และการตายของพระองค์บนไม้กางเขน

Q1  เปาโลชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าผ่านการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดูข้อ 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2  “คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” (1โครินธ์ 1:18 ) สำหรับตัวคุณ คุณเห็นถึงฤทธานุภาพ และการครอบครองของพระเจ้าผ่านไม้กางเขนอย่างไร?

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม สดุดี 8:3-8 “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า”

ความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าถูกถ่ายทอดมายังอาดัมและเอวา ด้วย เพราะพระองค์ทรงมอบหมายให้มนุษย์เป็นผู้ที่ปกครองและดูแลโลกใบนี้ (ปฐมกาล 1:28) ถึงแม้ว่า มนุษย์จะทำบาป แต่บทบาทและหน้าที่นี้ก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้เขียนถึงความจริงในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

Q1  จากข้อ 6 สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และการครอบครองของพระเจ้าที่ถูกส่งต่อมาให้มนุษย์อย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากมนุษย์ (ตัวคุณ) ที่จะเป็นตัวแทนสะท้อนการครอบครองของพระองค์ในโลกใบนี้?

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม ปฐมกาล 6:1-22 “น้ำท่วมโลก”

พระเจ้าไม่ได้สำแดงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระองค์เฉพาะในการทรงสร้างเท่านั้น แต่ในเหตุการณ์น้ำท่วมโลกในปฐมกาล 6-8 ซึ่งเป็นการพิพากษาของพระเจ้า ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าเช่นกัน

Q1  คำว่า “พระเจ้าตรัสว่า…” (ข้อ 2) “พระเจ้าทรงเห็น…” (ข้อ 5) “เราตัดสินใจ” (ข้อ 13) “เราเองจะเป็นผู้ที่ทำให้น้ำท่วม..” (ข้อ 17) “เราจะตั้งพันธสัญญา” (ข้อ 18) สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  สิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ เตือนสติให้คุณระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือชีวิตของคุณอย่างไร?