Archives for April 2015

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน มาระโก 10:13-16 “เด็ก”

ในสังคมยิว มีการแบ่งชั้นวรรณะกันอย่างชัดเจน คนที่สำคัญและได้รับอภิสิทธิ์มากที่สุดคือ “ผู้ชาย” ผู้หญิงละเด็กถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการเอาใจใส่และดูแลเท่าที่ควร และแน่นอนว่า ความคิดนี้เข้ามาในเรื่องของความเชื่อด้วย ผู้นำฝ่ายวิญญาณมีได้แค่ผู้ชายเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงและเด็ก ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่มีคนห้ามเด็กเข้ามาหาพระเยซู (ข้อ 13)

Q1  พระเยซูตอบสนองต่อการที่สาวกห้ามไม่ให้เด็กเข้าหาพระองค์อย่างไร? (ดูข้อ 14, 15, 16 สังเกตคำที่แสดงอารมณ์ และคำกริยาประกอบ)
Q2  คิดถึงเด็กในครอบครัวของคุณ (ลูก/หลาน/เหลน) หรือลูกๆ ของคนที่คุณรู้จัก คุณจะมีส่วนนำข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูไปถึงเด็กๆ เหล่านั้นอย่างไร?

วันพุธที่ 29 เมษายน มาระโก 10:1-12 “หย่าร้าง”

พระเยซูถูกท้าทาย และทดสอบจากฟาริสีอีกครั้ง โดยในคราวนี้ฟาริสีนำปัญหาครอบครัวมาทดสอบพระองค์ โดยถามว่า “การที่ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตน เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่” (ข้อ 2) ซึ่งตามคำสอนของโมเสส ได้อนุญาตให้ทำการหย่าร้างได้ แต่ต้องทำหนังสือหย่า (ข้อ 3)

Q1  พระเยซูทรงมองเรื่องการหย่าร้างอย่างไร? (ดูข้อ 6-8, 11 ประกอบ)
Q2  มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องรับผลจากการหย่าร้างในสังคมไทย คิดถึงคนที่คุณรู้จักที่กำลังมีปัญหาจะหย่าร้าง หรือถ้ามีใครที่หย่าร้างไปแล้วและกำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ในเรื่องนี้อยู่ (พ่อ /แม่/ ลูก) อธิษฐานฝากพวกเขาไว้กับพระเจ้า

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5
ประชุมคณะกรรมการค่าย ที่ห้องรวีวารศึกษา ชั้น 5 เวลา 12.15 น.

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา
:อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณดวงรัตน์/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณโจวหลงเหอ
คุณเหอจื่อหวาย คุณหวางยวี่ คุณหลิวเจี๋ย
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ คุณวิทย์

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015

สูจิบัตร 26 เมษายน 2015

國語部程序表二○一五年四月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 เมษายน ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณจำเริญ/คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ [Read more…]