Archives for August 2015

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015

สูจิบัตร 30 สิงหาคม 2015

國語部程序表二○一五年八月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 30 สิงหาคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.วินัย สีสัน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวันดี/คุณชนมน
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณนงค์ลักษณ์/คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอุรัชนี [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

นมัสการที่คริสตจักรพระคุณ สุขุมวิท 19 อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5
ประชุมสมาชิกที่ห้องประชุมรวม ชั้น 5 หลังนมัสการ เพื่อขอมติที่ประชุม

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณหลิวหลิง คุณหวางหยี่
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณสุมล
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์

โครงการตาสว่าง เดือนกันยายน

2015-09-Sep_Th2015-09-Sep_Ch

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม สดุดี 90:12 “นับวัน”

12 ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้า 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ขอทรงสอน” “นับวัน” และ “มีจิตใจที่มีปัญญา” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้วันเวลาในชีวิตอย่างมีคุณค่า?
Q2  วันนี้คุณมี “อายุ” เท่าไรแล้ว ถ้าแบ่งช่วงชีวิตทีละ 10 ปี และในแต่ละช่วง คุณได้ใช้วันเวลาเหล่านั้นอย่างไร? อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณใช้วันเวลาในช่วง 10 ปีปัจจุบันอย่างมีคุณค่า