Archives for October 2015

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1พฤศจิกายน 2015

สูจิบัตร 1 พฤศจิกายน 2015

國語部程序表二○一五年十一月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 เวลา :10:00 น.

ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
ผู้บรรเลงเปียโน
:คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวลีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณหวางยวี่ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ผู้นำของคริสตจักรพระคุณ คณะมัคนายก คณะธรรมกิจ คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะกรรมการการเงินฯ คณะกรรมการมิชชั่น ผู้รับใช้พระเจ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สำหรับการจัดทำวางแผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณปี 2016 และเผื่อสมาชิกทุกคนที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม
2.งานมิชชั่นในเรื่องการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการหาสถานประกาศ และผู้รับใช้ [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2015

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2015

นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมนมัสการ ชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายกและที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สินฯ และคณะกรรมการก่อสร้างอาคาร วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. ที่ ห้อง 31 เวลา 13.00 น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานการประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) เวลา 12.15 น. ที่ห้อง 31

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ยอห์น 14:12-14 “นามของเรา”

คำตอบของพระเยซูอาจจะไม่สามารถทำให้เหล่าสาวกเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ที่กางเขน และการเสด็จกลับไปหาพระบิดาได้   พระเยซูจึงบอกถึงเคล็ดลับสำคัญในการดำเนินชีวิต หลังจากที่พระองค์ไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว

12 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา
13 สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น
เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร
14 สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น

Q1  อะไรคือเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และรอคอยการกลับมาของพระองค์?
Q2  “สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น” คำพูดของพระเยซูตอนนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน?

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ยอห์น 14:8-11 “สำแดงพระบิดา”

คำตอบของพระเยซูที่มีต่อคำถามของโธมัส นำมาซึ่งคำถามใหม่ของฟีลิปที่ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็น ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว” ซึ่งพระเยซูก็ทรงให้คำสำคัญกับคำถามนี้ และพระองค์ทรงตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา

Q1  พระเยซูทรงตอบคำถามของฟีลิปอย่างไร? (ดูข้อ 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2  คุณอาจจะไม่เคยได้เห็นพระเยซู และไม่เคยเห็นพระเจ้าพระบิดา แต่สิ่งใดที่ทำให้คุณเชื่อและมั่นใจว่า “พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” และ “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า”?