Archives for March 2016

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม โคโลสี 2:6-7 “หยั่งรากและก่อร่าง”

เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสตเจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้น
จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ
ตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้ว และจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึงหลักการของการมีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าอย่างไร? (สังเกตคำว่า “จง”)
Q2 ลองคิดถึง “ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ” ของคุณสัก 3 ด้าน ที่คุณอยากจะเติบโตกับพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงที่จะมีมาจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ผู้วินิจฉัย 11-12   ลูกา 6:1-26

วันพุธที่ 30 มีนาคม ยอห์น 14:1-2 “มีที่อยู่เป็นอันมาก”

อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย
ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว
เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับ “ชีวิตหลังความตาย” อย่างไร?
Q2 ยังมี “ที่ว่างอีกมากมายในพระนิเวศของพระบิดา” คุณจะนำข่าวดีในเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นๆ ที่ไม่รู้จักความจริงในเรื่องนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี ผู้วินิจฉัย 9-10   ลูกา 5:17-39

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2015

สูจิบัตร 27 มีนาคม 2016

國語部程序表二〇一六年三月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 มีนาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณเหอจื๋อหวาย คุณจ้าวเวยฟง คุณโจวหลงเหอ คุณฉุงอวี๋หลง
ทีมต้อนรับ : คุณขวัญเนตร คุณดิเรก คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา คุณภูมินทร์ [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์ คุณพรรณี คุณฉุงลี่หวา คุณหูร่วนชุน คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวกั๋วรุ่ย
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม
ทีมต้อนรับ: คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1