วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม มีคาห์ 6:8 “พระเจ้าต้องการ….”

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า Q1 อะไรคือสิ่งที่ “พระเจ้าต้องการ” จากชีวิตของผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์? Q2 คุณจะทำให้สิ่งที่ “พระเจ้า ต้องการ” เป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 54-56   โรม 3

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม กิจการ 17:23 “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก”

เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ง มีคำจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบ ถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่ Q1 พระเจ้าทรงเป็น “พระเจ้าที่คุณรู้จัก” หรือเป็น “พระเจ้าที่คุณไม่รู้จัก” ลองให้คะแนนระหว่าง 1-10 Q2 ถ้ามีคนมาถามคุณว่า “พระเจ้าที่คุณรู้จัก” เป็นพระเจ้าแบบไหน คุณจะตอบคำถามนี้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 51-53  โรม 2

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม เยเรมีย์ 1:5 “กำหนดตัวเจ้าไว้”

“เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ” Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณรู้จักพระเจ้าในฐานะ“พระเจ้าผู้ควบคุมและครอบครอง”อย่างไร? Q2 พระเจ้าทรง “กำหนด” คุณไว้อย่างไรทั้งในบทบาททางสังคม และบทบาทของการรับใช้พระเจ้า? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 49-50   โรม 1

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 1 ซามูเอล 15:22 “เชื่อฟัง & เครื่องสัตวบูชา”

และซามูเอลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ Q1 ทำไม “การเชื่อฟัง” จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากกว่า “เครื่องสัตวบูชา”? Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย” ได้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 46-48   กิจการ 28

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม อพยพ 20:12 “ให้เกียรติแก่บิดามารดา”

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า” Q1 อะไรคือ “ผลลัพธ์” ของการให้เกียรติแก่บิดามารดา? Q2 สำหรับคุณแล้ว “การให้เกียรติแก่บิดามารดา” หมายความว่าอย่างไร? หรือ ต้องทำอะไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   สดุดี 43-45   กิจการ 27:27-44