สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016

สูจิบัตร 27 พฤศจิกายน 2016 國語部程序表二〇一六年十一月廿七日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 เวลา : 10.30 น. ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์ ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี คุณพรพิมล ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

รายการวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมสมาชิก ที่ห้องประชุมชั้น 1 (เพื่อรับรองงบประมาณปี 2017) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมประชุม หลังจากเลิกนมัสการ

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ฮีบรู 4:10 “พักการงาน”

เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์ Q1 คุณคิดอย่างไรกับการที่พระเจ้า “ทรงพัก” พระราชกิจของพระองค์ และใช้เวลากับผู้ที่ได้ “หยุดพัก” การงานและเข้ามาหาพระองค์ใน “วันสะบาโต” (วันอาทิตย์)? Q2 คุณจะเตรียมตัว “พักการงาน” ของคุณ เพื่อเตรียมตัวไปพักกับพระเจ้าสำหรับการนมัสการพระเจ้าในวันพรุ่งนี้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 27-29  1 เปโตร 3

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน อิสยาห์ 43:18-19 “สิ่งที่ล่วงไปแล้ว & สิ่งใหม่”

ตรัสดังนี้ว่า “อย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน ดูเถิด เรากำลังกระทำสิ่งใหม่ งอกขึ้นมาแล้ว เจ้าไม่เห็นหรือ เราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง Q1 อะไรคือเหตุผลที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้ ไม่อยากให้เราจดจำ “สิ่งที่ล่วงไปแล้ว” (อดีต) แต่ให้มองไปยัง “สิ่งใหม่” (อนาคต) ที่อยู่ข้างหน้า? Q2 อะไรคือ “สิ่งใหม่” ที่พระเจ้ากำลังทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 24-26 1 เปโตร 2

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน อิสยาห์ 55:8-9 “ความคิดของพระเจ้า”

เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมี “ความไว้วางใจ” ใน “ความคิดของพระเจ้า” ที่ผ่านมาทางพระคัมภีร์อย่างไร? Q2 คุณจะมี “ความคิดเหมือนพระเจ้า” (ใช้พระวจนะของพระเจ้า) และนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 22-23 1 เปโตร 1