Archives for December 2016

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 1 พงศาวดาร 29:11 “เป็นของพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ พระสิริ ชัยชนะ
และความโอ่อ่าตระการเป็นของพระองค์ และบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์
และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักร
เป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัด

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกกับเราว่า มีสิ่งใดบ้างที่ “เป็นของพระเจ้า”?
Q2 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี ใช้เวลาทบทวนชีวิตตลอดปีที่ผ่านมาว่า คุณได้ทำให้เป็น “เป็นปีของพระเจ้า” อย่างไร? ใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สำหรับคำอธิษฐานของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี มาลาคี 1-4 วิวรณ์ 22

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2 โครินธ์ 12:9 “คุณของเรา”

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว
เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า
เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “คุณของเรา” “ความอ่อนแอ” “พอแก่เจ้า” และ “เต็มขนาดที่นั่น” เกี่ยวข้องกับ “พระคุณของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ตลอดปีที่ผ่านมา พระเจ้าทรงประทาน “พระคุณ” ของพระองค์ ผ่าน “ความอ่อนแอ” ในชีวิตของคุณอย่างไร? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความอ่อนแอเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เศคาริยาห์ 13-14  วิวรณ์ 21

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 1 ซามูเอล 3:10 “ขอตรัสเถิด”

และพระเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่ ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆ
ว่า
“ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย”
และซามูเอลทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่”

Q1 จากประโยคที่ว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่ดีของซามูเอลที่มีต่อการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณอยากจะได้ยินพระเจ้าตรัสอะไรกับคุณ? ใช้เวลานี้อธิษฐาน และจบคำอธิษฐานว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เศคาริยาห์ 9-12  วิวรณ์ 20

วันพุธที่ 28 ธันวาคม ยอห์น 8:12 “ความสว่างในชีวิต”

อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า
“เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด
แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “ความสว่างของโลกนี้” อย่างไร?
Q2 พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “ความสว่างในชีวิต” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เศคาริยาห์ 5-8  วิวรณ์ 19

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 1 โครินธ์ 8:6 “เป็นมาโดยพระองค์”

แต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียว คือ พระบิดา
และสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราเป็นมาเพื่อพระองค์
และเรามีพระเยซูคริสตเจ้าองค์เดียว และสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์
และเราก็เป็นมาโดยพระองค์

Q1 คำว่า “เป็นมาโดยพระองค์” ช่วยให้คุณ “รู้จักพระเจ้า” มากขึ้นอย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณรู้ว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ “เป็นมาโดยพระองค์” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เศคาริยาห์ 1-4  วิวรณ์ 18