Archives for April 2017

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน สุภาษิต 16:20 “คนที่สนใจ”

บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี และคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย

Q1 ผลลัพธ์ของคนที่ “สนใจในพระวจนะ” และ “ไว้วางใจในพระเจ้า” คือ
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 พงศ์กษัตริย์ 8-9  ลูกา 21:1-19

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นเรียนรวีฯ)

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017

สูจิบัตร 30 เมษายน 2017

國語部程序表二〇一七年四月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  30 เมษายน ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.จอห์นนี่ แมคคลีน
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวิภาวัลย์ คุณวศินี
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณอนาวิล
[Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณจ้าวเจวียน คุณสยุมพร คุณจางฟ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ
คุณชาญกิจ คุณจินตนาภรณ์ คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน ยอห์น 4:23-24 “นมัสการ”

แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว
คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้อง จะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เพราะว่าพระบิดา ทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์
พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

Q1 การนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้อง ผู้ที่นมัสการจะต้อง “นมัสการ” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำบทเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการนมัสการพระเจ้าในวันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์) อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   1 พงศ์กษัตริย์ 6-7  ลูกา 20:27-47