วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม เอเฟซัส 4:3 “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ Q1 แม้ว่า “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” จะเป็นผลของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เราเองที่เป็นผู้ที่เชื่อจะมีส่วนให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างไร? (สังเกตคำ หลังคำว่า “จง….” ประกอบ) Q2 คุณจะมีส่วนทำให้เกิด “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ขึ้นในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 54-56   โรม 3

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม ฮีบรู 11:6 “การนมัสการพระเจ้า”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ Q1 “ความเชื่อ” มีส่วนสำคัญใน “การนมัสการพระเจ้า” อย่างไร? Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ จะมีส่วนทำให้ “การนมัสการพระเจ้า” ของคุณในวันอาทิตย์แตกต่างไปอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 51-53   โรม 2

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์ ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี/คุณศิริพร ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณฟั่นเสี่ยวฮวา ผู้บรรเลงเปียโน: คุณณิชา ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์ ทีมต้อนรับ: คุณจำเริญ คุณอานนท์ ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิน ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017

สูจิบัตร 30 กรกฎาคม 2017 國語部程序表二〇一七年七月卅日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ :  30 กรฎาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น. ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย ผู้เทศนา :  อ.สันติ แก้วเตชะ ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณรพีพรรณ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอุรัชนี    ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณณิชา ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน