Archives for August 2017

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม โรม 6:13 การถวายตัวแด่พระเจ้า”

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม
แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า

Q1 “การถวายตัวแด่พระเจ้า” ในพระคัมภีร์ข้อนี้หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” “อย่า”)
Q2 คุณจะ “ถวายตัวแด่พระเจ้า” ด้วยชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 132-134   1 โครินธ์ 11:17-34

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 1 เปโตร 5:8 “ต่อสู้กับมาร”

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี
ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ
ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

Q1 คุณมีชีวิตด้านไหนบ้าง ที่มารซาตาน กำลังเดินอยู่รอบๆ เพื่อจะกัดกินคุณ?
Q2 คำว่า “เสาะหาคนที่มันจะกินได้” แสดงว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกมารล่อลวง คุณจะ “ต่อสู้” และ “มีชัยชนะ” เหนือมารซาตานได้อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 6:13-17 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 6:13-17 13 เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้  14 เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว  เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก  15 และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า  16 และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย 17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 129-131   1 โครินธ์ 11:1-16

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม กาลาเทีย 2:20 “การดำเนินชีวิตคริสเตียน”

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า
ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า
ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “ตรึงไว้” “แต่พระคริสต์” “อยู่โดยศรัทธา” และ “ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า” มีส่วนทำให้ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ง่ายขึ้นอย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนง่ายขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 126-128   1 โครินธ์ 10:19-33

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม ลูกา 12:15 “ความโลภ”

แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “จงระวังและเว้นเสีย
จากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย”

Q1 “ความโลภ” เกี่ยวข้องกับ “การมีของฟุ่มเฟือย” อย่างไร? (ดู ลูกา 12:19-21 ประกอบ)
Q2 คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่ใน “ความโลภ” หรือ “การมีของฟุ่มเฟือย” ในเรื่องใดบ้าง?
หมายเหตุ: ลูกา 12:19-21  19 แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริงเถิด’ ” 20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า’ 21 คนที่ส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัว และมิได้มั่งมีจำเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 123-125   1 โครินธ์ 10:1-18

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม โรม 1:1 “เป็นใคร”

เปาโล ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูต
และได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

Q1 เปาโลรู้ว่า พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ “เป็นใคร” และ “ทำอะไร” เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์?
Q2 คุณรู้ไหมว่า พระเจ้าทรงเรียกให้คุณ “เป็นใคร” และ “ทำอะไร” เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 120-122   1 โครินธ์ 9