Archives for September 2017

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน มัทธิว 7:12 “การปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน”

จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
นั่นคือธรรมบัญญัติ และคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ

Q1 คุณคิดว่า “การปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของคุณกับคนอื่นเป็นอย่างไร?
Q2 ถ้า “คุณปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่คุณปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อคุณ” จะช่วยให้คนคนนั้นมารู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     อิสยาห์ 9-10   เอเฟซัส 3

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน ยากอบ 5:10 “แบบอย่างการทนทุกข์”

พี่น้องทั้งหลาย จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระวจนะ
ผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Q1 ใครคือ “แบบอย่างการทนทุกข์” ของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ ในชีวิตของคุณ?
Q2 คุณจะเป็น “แบบอย่างในการทนทุกข์” เพื่อพระเจ้าให้กับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณในด้านใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     อิสยาห์ 7-8  เอเฟซัส 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน โรม 10:9 “บังเกิดใหม่”

คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ “หลักการ” เกี่ยวกับ “การบังเกิดใหม่” “การเป็นคริสเตียน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ เวลานำคนอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     อิสยาห์ 5-6  เอเฟซัส 1

วันพุธที่ 27 กันยายน สดุดี 27:1 “ความหวาดกลัว”

พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า
พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร

Q1 มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการที่ทำให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ต้องตกอยู่ใน “ความหวาดกลัว”? (ดูพระลักษณะของพระเจ้า)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้จัดการกับ “ความหวาดกลัว” ที่คุณมีในชีวิตได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี     อิสยาห์ 3-4 กาลาเทีย 6

วันอังคารที่ 26 กันยายน โรม 10:17 “ประกาศ”

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน
และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์

Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่คริสเตียนจะต้อง “ประกาศ”? (ดู โรม 10:14 ประกอบ)
Q2 “ใคร” คือคนที่คุณจะต้องไป “ประกาศ” เรื่องพระเยซูคริสต์? และคุณจะไปพูดกับคนคนนั้นเมื่อไหร่?
หมายเหตุ: โรม 10:14 แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้ และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      อิสยาห์ 1-2   กาลาเทีย 5