Archives for November 2017

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:11ก “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ VI”

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์
และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
ผู้ปีติยินดีที่ยำเกรงพระนามของพระองค์
ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้

Q1 คำว่า “เงี่ยพระกรรณฟัง” “ประทานความสำเร็จ” และ “ในวันนี้” สะท้อนให้เห็นถึง “ความมั่นใจ”ที่เนหะมีย์มีต่อ“คำตอบ”ที่จะมีมาจากพระเจ้าอย่างไร? (ดู โรม 8:28 ประกอบ)
Q2 คุณอยากจะให้พระเจ้า “ประทานความสำเร็จ” กับคุณในเรื่องใด ใช้เวลานี้อธิษฐานมอบเรื่องเหล่านั้นไว้กับพระองค์
หมายเหตุ: โรม 8:28 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 9-10          เอเฟซัส 3

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:8-9 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ V”

ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะ ซึ่งพระองค์ได้บัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่า
‘ถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อเรา เราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปในหมู่ชนชาติทั้งหลาย
ถ้าเจ้ากลับมาหาเรา และรักษาบัญญัติของเรา
และประพฤติตาม ถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุด
เราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่น และนำเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้
เพื่อกระทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึง “พันธสัญญาของพระเจ้า” เกี่ยวกับ “การเชื่อฟัง” และ “การไม่เชื่อฟัง” อย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรง “เลือกคุณ” เพื่อทำให้ “พระนามของพระองค์ปรากฏ (ดำรง) ขึ้น” ในชีวิตของคุณ ให้คนอื่นๆ ได้เห็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 35-36   2 เปโตร 1

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:6ข-7 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ IV”

เพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล
ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์
ด้วยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว
ข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมาก และมิได้รักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์
และกฎหมายซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์

Q1 ทำไมเนหะมีย์ต้อง “อธิษฐานสารภาพบาป” โดยพูดว่า “ด้วยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว” ทั้งๆ ที่ตัวของท่านเองไม่ได้ทำบาปอะไรต่อพระเจ้า? (ดู สดุดี 66:18 ประกอบ)
Q2 การที่คุณอธิษฐานเป็นเวลานาน และไม่มีคำตอบจากพระเจ้า เป็นเพราะคุณมี “ความผิดบาปที่ซ่อนเร้น” อยู่หรือเปล่า? ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตของคุณ และสารภาพบาปผิดเหล่านั้น เพื่อคำอธิษฐานของคุณจะไม่ถูกปิดกั้นเพราะบาปที่ซ่อนเร้นอยู่
หมายเหตุ: สดุดี 66:18 ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 33-34   1 เปโตร 5

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1: 6ก “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ III”

ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่
เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์
ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ ณ บัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน

Q1 คำว่า “ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง” และ “ทรงลืมพระเนตร…ดู” สะท้อนให้เห็นว่า พระเจ้าที่เราเชื่อและไว้วางใจแตกต่างจากพระอื่นๆ อย่างไร? (ดู สดุดี 115:4-7 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2-3 รอบ เพื่อคุณจะรู้ว่า พระเจ้าที่คุณเชื่อและไว้วางใจแตกต่างจากพระอื่นๆ อย่างไร อธิษฐานทูลขอเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในใจของคุณกับพระเจ้า
หมายเหตุ: สดุดี 115:4-7 “รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำ เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน มีจมูก แต่ดมไม่ได้ มีมือ แต่คลำไม่ได้มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 30-32   1 เปโตร 4

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:5 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ II”

ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง
และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคง
กับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์

Q1 เหนะมีย์เริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการพูดถึง “พระลักษณะของพระเจ้า”5 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า “พระลักษณะของพระเจ้า” ทั้ง 5 ประการมีส่วนผลักดันให้คุณอธิษฐานมากขึ้นได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 27-29   1 เปโตร 3