วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม เอเฟซัส 5:20 “ขอบพระคุณ”

จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา Q1 เปาโลสอนให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่อ “ขอบคุณพระเจ้า” ในเรื่องใดบ้าง? Q2 ทบทวนชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมา และใช้เวลานี้ “ขอบพระคุณพระเจ้า” สำหรับเรื่องราวเหล่านั้น อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 22-23        ทิตัส 1

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม เพลงคร่ำครวญ 3:22-23 “ความรักมั่นคง”

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก Q1 เยเรมีย์ได้บรรยายลักษณะของ “ความรัก&ความเมตตา” ของพระเจ้าไว้ 4 ประการคืออะไรบ้าง? Q2 คุณคิดว่า “ความรัก&ความเมตตา” ของพระเจ้ามีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของคุณในแต่ละวันอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เศคาริยาห์ 13-14  วิวรณ์ 21

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม ยอห์น 17:20 “อธิษฐานเพื่อเรา”

ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขา Q1 พระเยซูคริสต์ทรงบอกว่า พระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อ “คนทั้งปวงที่ไว้วางใจในพระองค์” พระเยซูทรงหมายถึง “คนในยุคนั้น” หรือ หมายถึง “ทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์”? (ดู โรม 8:34 ประกอบ) Q2 การที่คุณรู้ว่า “พระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานเพื่อคุณอยู่ตอนนี้” มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้อย่างไร? หมายเหตุ: โรม 8:34  “ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย” อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เศคาริยาห์ 9-12    วิวรณ์ 20

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8 “ทรงสถิตอยู่ด้วย”

ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย” Q1 คำว่า “ไม่…ล้มเหลว” “ไม่..ทอดทิ้ง” “อย่ากลัว” และ “อย่าขยาด” เกี่ยวข้องกับ “พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย” อย่างไร? Q2 “พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย” ในชีวิตของคุณอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เศคาริยาห์ 5-8      วิวรณ์ 19

วันพุธที่ 27 ธันวาคม ยอห์น 15:9 “ความรักของเรา”

พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา Q1 “ความรักของเรา” หมายความว่าอย่างไร? (ดู ยอห์น 10:11 ประกอบ) Q2 พระเยซูคริสต์ทรง “สำแดงความรัก” ของพระองค์ในชีวิตของคุณอย่างไร? หมายเหตุ: ยอห์น 10:11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เศคาริยาห์ 1-4      วิวรณ์ 18