Archives for January 2018

วันพุธที่ 31 มกราคม 2 โครินธ์ 5:10 “ต้องปรากฏตัว”

เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์
เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว

Q1 คำว่า “เราทุกคน” “ต้องปรากฏตัว” “หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์” “สมกับการที่ได้ประพฤติ” และ “แล้วแต่จะดีหรือชั่ว” เกี่ยวข้องกับ “การพิพากษา” ในวันสุดท้ายของโลกนี้อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 3:13 ประกอบ)
Q2 คุณพร้อมแค่ไหนสำหรับ “การปรากฏตัว” ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์?  อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า เพื่อคุณจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันนั้น
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 3:13 การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 25-26    มัทธิว 20:17-34

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณติงไห่ตง คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณสิริ คุณพิชัย คุณชาญกิจ
คุณวิทย์ คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

วันอังคารที่ 30 มกราคม เอเฟซัส 3:20 “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ”

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์
กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ (
1)
ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา (2)

Q1 “การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ” ต้องอาศัยความจริง 2 ประการคือ (1) การอธิษฐาน และ (2) ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยมีเป้าหมายคือสิ่งใด?
Q2 คำพูดที่ว่า “ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 23-24    มัทธิว 20:1-16

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม อิสยาห์ 45:5-6 “เราเป็นพระเจ้า”

เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้า
เราคาดเอวเจ้า แม้เจ้าไม่รู้จักเรา
เพื่อคนจะได้รู้ตั้งแต่ที่ตะวันขึ้น และจากที่ตะวันตก
ว่าไม่มีใครนอกจากเรา เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก

Q1 คำว่า “ไม่มีอื่นใดอีก” “นอกจากเรา” “แม้เจ้าไม่รู้จักเรา” และ “คนจะได้รู้” ช่วยขยายความคำว่า “เราเป็นพระเจ้า” (ผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว) อย่างไร?
Q2 อ่าน 2 โครินธ์ 6:16 แล้วทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณมีพระเจ้าอื่นใดที่ควบคุมชีวิตของคุณ นอกเหนือจากพระเจ้าหรือเปล่า? (อาจจะเป็นรูปเคารพ บุคคล การงาน เงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ เพศ สิ่งเสพติด ฯลฯ) อธิษฐานสารภาพบาป และกลับมาหาพระเจ้า
หมายเหตุ : 2 โครินธ์ 6:16 วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า“เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 21-22    มัทธิว 19

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 1 เปโตร 3:15 “คำแนะนำ 3 ประการ”

แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า
ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด
แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ

Q1 เปโตรได้ให้คำแนะนำก่อนที่จะออกไป “ประกาศข่าวดี” ให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำคำแนะนำทั้ง 3 ประการมาใช้ในการเตรียมชีวิตของคุณสำหรับ “การประกาศข่าวดี” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       อพยพ 19-20    มัทธิว 18:21-35