Archives for February 2018

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ มัทธิว 17:20 “ความเชื่อน้อย”

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า
“เพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อย ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า
‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย”

Q1 ถ้าจะเปรียบ “ความเชื่อน้อย” กับ “ความเชื่อเท่าเมล็ดพืช” ขนาดคงจะไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไร? (ดู ยากอบ 1:6-7 ประกอบ)
Q2 ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” หนุนใจคุณที่จะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอย่างไร?
หมายเหตุ: ยากอบ1:6-7 6 แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา 7 ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 20-22   มาระโก 7:1-13

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ มัทธิว 19:26 “สำเร็จได้ทุกสิ่ง”

พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า
“ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง”

Q1 “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” สะท้อนให้เห็นพระคุณและความรักของพระเจ้าในเรื่อง“ความรอด”อย่างไร? (ดูเอเฟซัส 2:8-9 ประกอบ)
Q2 คิดถึงคนที่คุณพยายามจะประกาศด้วย แต่ดูเหมือนว่า คนเหล่านั้นไม่มีท่าทีว่าจะเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์แม้แต่น้อย อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อีกครั้ง ก่อนที่คุณจะอธิษฐานฝากรายชื่อคนเหล่านั้นไว้กับพระเยซูคริสต์
หมายเหตุ: เอเฟซัส 2:8-9 8 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 17-19   มาระโก 6:30-56

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 43:1 “เจ้าเป็นของเรา”

บัดนี้ พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบ พระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่าน อิสราเอลตรัสดังนี้ว่า
“อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา”

Q1 คำว่า “ผู้ได้สร้างท่าน” “ผู้ได้ทรงปั้นท่าน” “เราได้ไถ่เจ้า” และ “เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ” ช่วยให้เรามั่นใจว่า “ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 คำว่า “เจ้าเป็นของเรา” มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในฐานะ “ลูกของพระเจ้า” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 15-16   มาระโก 6:1-29

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ โรม 8:5 “ปักใจ”

เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง
แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ

Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ระหว่าง “คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง” และ “คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ”?
Q2 คุณคิดว่า คุณเป็น “คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง” หรือ “คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ”?
(ดู กาลาเทีย 5:19-21 ประกอบ) อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า เพื่อคุณจะไม่เป็นคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
หมายหตุ: กาลาเทีย 5:19-21 19 การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก 20 การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน 21 การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 12-14   มาระโก 5:21-43

รายการวันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 2018

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1