Archives for March 2018

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

สูจิบัตร 1เมษายน 2018

國語部程序表 二〇一八年四月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  1 เมษายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เนนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจางเจียยุ่น
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงพร/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสยุมพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณหลิวหลิน [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชูพรรณ คุณวรวดี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

วันวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม มีคาห์ 7:18 “ผู้ทรงยกโทษ”

ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ
และทรงให้อภัยการทรยศ แก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์
พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์
เพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เราตระหนักถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงยกโทษ” อย่างไร?
Q2 คุณได้กระทำในสิ่งที่ผิด หรือมีความบาปที่ซ่อนเร้น อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง อธิษฐานสารภาพบาป และขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 11-12     ลูกา 6:1-26

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม (ศุกร์ประเสริฐ) 1 เธสะโลนิกา 5:9-10 “เข้าสู่ความรอด”

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา
แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ
เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”  “แต่สำหรับ” และ “เพื่อว่า”)
Q2 อธิษฐาน “ขอบคุณ” พระเจ้าสำหรับ “การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์” และสิ่งที่ได้รับจากพระองค์ทั้ง 3 ประการ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 9-10       ลูกา 5:17-39