รายการวันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

สูจิบัตร 1เมษายน 2018 國語部程序表 二〇一八年四月一日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ :  1 เมษายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น. ผู้เทศนา :  อ.เนนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจางเจียยุ่น ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงพร/คุณจ้าวเจวียน ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณนภนันท์ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสยุมพร ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณหลิวหลิน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชูพรรณ คุณวรวดี ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

วันวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม มีคาห์ 7:18 “ผู้ทรงยกโทษ”

ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ และทรงให้อภัยการทรยศ แก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ เพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เราตระหนักถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงยกโทษ” อย่างไร? Q2 คุณได้กระทำในสิ่งที่ผิด หรือมีความบาปที่ซ่อนเร้น อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง อธิษฐานสารภาพบาป และขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 11-12     ลูกา 6:1-26

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม (ศุกร์ประเสริฐ) 1 เธสะโลนิกา 5:9-10 “เข้าสู่ความรอด”

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์ Q1 พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”  “แต่สำหรับ” และ “เพื่อว่า”) Q2 อธิษฐาน “ขอบคุณ” พระเจ้าสำหรับ “การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์” และสิ่งที่ได้รับจากพระองค์ทั้ง 3 ประการ อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 9-10       ลูกา 5:17-39