Archives for April 2018

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน สดุดี 119:97 “รักพระวจนะ”

แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำ

Q1 ผู้เขียนสดุดีข้อนี้แสดงออกถึง “ความรักที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ต้องทำอย่างไรคุณถึงจะ “มีความรักต่อพระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีข้อนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 8-9   ลูกา 21:1-19

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน อิสยาห์ 43:10 “จุดมุ่งหมาย”

พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว
เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละ
ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี

Q1 อะไรคือ “จุดมุ่งหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกเราให้ “เป็นพยาน” และ “เป็นผู้รับใช้” ของพระองค์? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ”  “และ” “ก่อนหน้าเรา”)
Q2 อะไรคือ “จุดมุ่งหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกคุณให้เป็น “คริสเตียน” ท่ามกลางพี่น้อง /เพื่อน ที่ไม่เป็นคริสเตียน?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 6-7 ลูกา 20:27-47

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2018

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณวรทัย
คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ
คุณวิทย์ คุณจินตนาภรณ์ คุณอภิทาน คุณสุขุม

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

สูจิบัตร 29 เมษายน 2018

國語部程序表二〇一八年四月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  29 มีนาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  อ.สันติ แก้วเตชะ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]