Archives for June 2018

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีฯ และฟังคำเทศนา) และ “มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.การช่วยเหลือโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอะคาเดมีจำนวน 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. ให้ทีมช่วยเหลือสามารถหาพบ และช่วยเหลือออกมาได้ เผื่อความหวังของครอบครัวในการค้นหา [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สูจิบัตร 1 กรกฎาคม 2018

國語部程序表二〇一八年七月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน [Read more…]

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน สดุดี 119:97 “รักพระวจนะ”

แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ
เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำ

Q1 ผู้เขียนสดุดีข้อนี้แสดงออกถึง “ความรักที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ต้องทำอย่างไรคุณถึงจะ “มีความรักต่อพระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีข้อนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยบ 17-19   กิจการ 10:1-23