Archives for October 2018

วันพุธที่ 31 ตุลาคม มัทธิว 10:32-33 “เราเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์”

“เหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์
เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์
เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย

Q1 ทำไมเราต้องกล้าที่จะบอกคนอื่นๆ ว่า “เราเป็นคริสเตียน” “เราเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์” “เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด”? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่ผู้ใด” )
Q2 จงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ถ้าคุณกล้าที่จะบอกคนอื่นๆ ว่า “คุณเป็นคริสเตียน” แต่ถ้าคุณยังไม่กล้าบอกคนอื่นๆ อธิษฐานขอให้คุณมีความมั่นใจในพระเจ้า และมีความกล้าหาญพอที่จะบอกทุกๆ คนว่า “คุณเป็นคริสเตียน”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 22-23        ทิตัส 1

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม เยเรมีย์ 15:16 “พระวจนะของพระเจ้า”

เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็กินเสีย
พระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์ และเป็นความปีติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา
เพราะว่าเขาเรียกข้าพระองค์ ตามพระนามของพระองค์

Q1 “พระวจนะของพระเจ้า” มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้ที่เชื่ออย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น”)
Q2 ลองทบทวนดูว่า คุณมี “ประสบการณ์ในพระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับที่เยเรมีย์พูดถึงอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 20-21        2 ทิโมธี 4

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม สุภาษิต 25:16 “ความพอดี”

ถ้าเจ้าพบน้ำผึ้ง จงกินแต่พอดี
เกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมา

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สอน “ความจริง” เกี่ยวกับ “การรู้จักความพอดี” และ “ความโลภ” อย่างไร? (ดู ลูกา 12:19-20 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” ของพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ “รู้จักความพอดี” อย่างไร?
หมายเหตุ: ลูกา 12:19-20  19 แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริงเถิด’ ” 20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า’

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 18-19        2 ทิโมธี 3

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม ปัญญาจารย์ 7:1 “ชื่อเสียงดี””

ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษ
และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด

Q1 “คนที่มีชื่อเสียงดี” จะมีวันตายที่ดีกว่าวันเกิดอย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า วันที่คุณต้องตายจากโลกนี้ไป ผู้คนจะพูดถึงคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เยเรมีย์ 15-17        2 ทิโมธี 2

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอรวรรณ/คุณอู๋เหม่ยอวี๋
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณหลี่หวาเจิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน