Archives for December 2018

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 1 พงศาวดาร 29:11 “เป็นของพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ พระสิริ ชัยชนะ
และความโอ่อ่าตระการเป็นของพระองค์
และบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์
และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัด

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกกับเราว่า มีสิ่งใดบ้างที่ “เป็นของพระเจ้า”?
Q2 วันนี้เป็น “วันสุดท้ายของปี” ใช้เวลาทบทวนชีวิตตลอดปีที่ผ่านมาว่า คุณได้ทำให้เป็น “เป็นปีของพระเจ้า” อย่างไร? ใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้สำหรับคำอธิษฐานของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          มาลาคี 1-4            วิวรณ์ 22

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม สดุดี 150:1 “จงสรรเสริญพระเจ้า”

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
จงสรรเสริญพระเจ้า ในสถานนมัสการของพระองค์
จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์

Q1 ผู้เขียนได้พูดยืนยันถึง 3 ครั้ง สำหรับ “สิ่งที่เราควรจะทำ” ในสถานนมัสการของพระเจ้าคือ?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ในการนมัสการวันอาทิตย์นี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เศคาริยาห์ 13-14  วิวรณ์ 21

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณวรวดี คุณพรรณี
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางฟ่งฉิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ คุณสุมล

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

สูจิบัตร 30 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  30 ธันวาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจางเจียยุ่น/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางฟ่งฉิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ  คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณเฉินเฉาจิ้น [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นรวีวารศึกษา)
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)