Archives for February 2019

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ โรม 15:7 “ต้อนรับ”

เหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกัน
เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่าน
เพื่อพระเกียรติของพระเจ้า

Q1 เปาได้สอนถึง “ท่าที” ที่ควรจะมีอย่างน้อย 2 ประการ ใน “การต้อนรับ” พี่น้องคริสเตียนที่มาร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักรคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “ท่าที” ที่เปาโลแนะนำมาใช้ “ต้อนรับ” พี่น้องที่มาคริสตจักรเป็นครั้งแรก หรือต้อนรับพี่น้องที่มาเป็นประจำอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 20-22   มาระโก 7:1-13

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ สดุดี 68:19 “ทุกวัน”

สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวัน
พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา

Q1 คำว่า “พระผู้ช่วยให้รอด” “ค้ำชู” และ “ทุกวัน” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” และ “ความห่วงใย” ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่ออย่างไร?
Q2 พระเจ้าทรงสำแดง “ความรัก” และ “ความห่วงใย” ของพระองค์ในชีวิตของคุณใน “ทุกๆ วัน”อย่างไร อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า สำหรับสิ่งเหล่านั้น?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 17-19   มาระโก 6:30-56

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ ฟีลิปปี 1:6 “การดี”

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์

Q1 อะไรคือ “การดี” ที่พระเจ้าทรงตั้งต้นไว้ในชีวิตของคุณ?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ขัดขวางไม่ให้ “การดี” ที่พระเจ้าตั้งไว้ในชีวิตของคุณ “สำเร็จ”? อธิษฐานขอกำลังและสติปัญญาจากพระเจ้า ที่คุณจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 15-16   มาระโก 6:1-29

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:17 “ความดีงามของพระเจ้า”

ของประทานอันดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน
 และส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง
ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความดีงามของพระเจ้า” ที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร? (ดู มัทธิว 7:11 ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณกำลัง “สงสัย” ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้ อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้งช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอให้คุณมั่นใจใน “ความดีงามของพระเจ้า” อย่าสงสัย และเดินต่อไปด้วยความเชื่อ
หมายเหตุ : มัทธิว 7:11 เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 12-14   มาระโก 5:21-43

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ฮาบากุก 2:20 “พระเจ้าผู้สูงสุด”

แต่พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์
จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักตร์พระองค์เถิด

Q1 “จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักตร์พระองค์เถิด” แสดงให้เห็นถึง “การเป็นพระเจ้าผู้สูงสุด” อย่างไร? (ดู สดุดี 83:18 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” จากพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ใน “การนมัสการพระเจ้าในวันนี้” อย่างไร?
หมายเหตุ : สดุดี 83:18 ให้เขาทั้งหลายทราบว่าพระองค์ผู้เดียว ผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาห์ ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 9-11     มาระโก 5:1-20