วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2 ทิโมธี 2:13 “ทรงเป็นพระองค์เอง”

ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริง พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ Q1 เปาโลพูดถึง “พระลักษณะของพระเจ้า” อย่างไร? Q2 “พระลักษณะของพระเจ้า” ที่เปาโลพูดถึง มีผลต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 11-12     ลูกา 6:1-26

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

สูจิบัตร 31 มีนาคม 2019 國語部程序表二〇一九年三月卅一日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ :  31 มีนาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น. ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ ผู้เทศนา :  อ.อนุชา ขอบปี ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรพิมล ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณขวัญเนตร ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019 ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง ผู้อ่านพระวจนะ: คุณดวงรัตน์/คุณสมสิริ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเยี่ยนเสียงเซียน ผู้บรรเลงเปียโน: คุณนภนันท์ ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ทีมต้อนรับ: คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณสิริ คุณจำเริญ คุณจินตนาภรณ์ คุณอภิทาน คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม สดุดี 40:3 “การร้องเพลง”

พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา คนเป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัว และวางใจในพระเจ้า Q1 “การร้องเพลง” “สรรเสริญพระเจ้า” มีผลกระทบต่อ “คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “คนเป็นอันมาก”) Q2 ถ้า “การสรรเสริญพระเจ้า” มีผลกระทบต่อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า “การนมัสการพระเจ้า” ก็มีผลอย่างนั้นเช่นกัน  คิดถึงคนที่คุณรักแต่ยังไม่เชื่อพระเจ้า อธิษฐานและลองชวนคนเหล่านั้นมาร่วมนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 9-10       ลูกา 5:17-39