Archives for June 2019

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน อิสยาห์ 30:21 “หูของเจ้าจะได้ยิน”

และเมื่อเจ้าหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย
หูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้าว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”

Q1 คำว่า “หูของเจ้าจะได้ยิน” แสดงให้เห็นถึง “การทรงนำ” ของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เมื่อ” และคำใน “……”)
Q2 “หูของเจ้าจะได้ยิน” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู ยอห์น 10:27 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 17-19   กิจการ 10:1-23

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

สูจิบัตร 30 มิถุนายน 2019

國語部程序表二〇一九年六月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  30 มิถุนายน ค.ศ. 2019    เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.คทาวุธ อดุลย์ถิระเขตต์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)
อบรมพิเศษ “หยั่งรากให้เกิดผล ด้วยของประทาน” เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้อง 50 โดย อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณสุมล คุณอานนท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณจำเริญ คุณสิริ
คุณชาญกิจ คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน เฉลยธรรมบัญญัติ 1:31 “การดูแลของพระเจ้า”

และในถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงอุ้มชูพวกท่าน ดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านได้ไปนั้น
จนท่านทั้งหลายได้มาถึงที่นี่

Q1 โมเสสได้เปรียบเทียบ “การดูแลของพระเจ้า” ที่มีต่อชนชาติอิสราเอลกับภาพของสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “ดัง”)
Q2 ทบทวนดูว่า พระเจ้าทรงดูแลชีวิตของคุณอย่างไร? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆ ที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 14-16     กิจการ 9:22-43