วันอังคารที่ 31 ธันวาคม ยูดา 1:24-25 “ในปีที่ผ่านมา”

ขอพระเกียรติ พระอานุภาพ ไอศวรรย์ และศักดานุภาพ จงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้ม และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดี คือแด่พระเจ้าองค์เดียว พระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึงการดำเนินชีวิตของคุณ “ในปีที่ผ่านมา” พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ ได้รับการยกชูพระนาม ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ผ่านการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึงการดำเนินชีวิต “ในปีที่จะมาถึง” พระเจ้าจะได้รับเกียรติ ได้รับการยกชูพระนาม ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ผ่านการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี             มาลาคี 1-4       วิวรณ์ 22

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม สุภาษิต 14:12 “ทางที่ดูเหมือนถูก” (ไม่ถูก)

มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา Q1 คนที่ดำเนินชีวิตบน “ทางที่ดูเหมือนถูก” (ไม่ถูก) จะมีผลลัพธ์อย่างไร? Q2 คุณกำลังดำเนินชีวิตบน “ทางที่ดูเหมือนถูก” (ไม่ถูก) หรือ “ทางที่ถูก”? (ดู สดุดี 25:12 ประกอบ) หมายเหตุ: สดุดี 25:12 ผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้ อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี             เศคาริยาห์ 13-14            วิวรณ์ 21

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม สดุดี 121:1-2 “ความอุปถัมภ์”

ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก Q1 “ความอุปถัมภ์” ของผู้เขียนสดุดีมาจากไหน? Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คิดถึง “ความอุปถัมภ์” ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคุณตลอดปีที่ผ่านมา อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี             เศคาริยาห์ 9-12            วิวรณ์ 20

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

สูจิบัตร 29 ธันวาคม 2019 國語部程序表 二〇一九年十二月廿九日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ :  29 ธันวาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น. ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณสมสิริ ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณพรศิริ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหลิวซิน ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณจางจ้าน คุณเฉินเฉาจิ้น คุณโจวหลงเหอ คุณฉุงอี้หลง

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณจางจ้าน ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์ ทีมต้อนรับ: คุณจำเริญ คุณสุมล ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณสยุมพร คุณหลี่หวาเจิน คุณหลี่ชิงชิง คุณซุนหมิ่น ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณพิชัย คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณจินตนาภรณ์