Archives for January 2020

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม โรม 8:5 “เนื้อหนัง & วิญญาณ”

“เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
@ก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง
แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ
@ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ”

Q1 คุณเป็นคนประเภทไหนระหว่าง “คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง” หรือ “คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 โรม 8:8 “และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” เตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 25-26         มัทธิว 20:17-34

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม มัทธิว 6:34 “กระวนกระวาย”

“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง
แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว”

Q1 พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามเรา “กระวนกระวาย” แต่ให้หลักการเราใน “การจัดการ” กับ “ความกระวนกระวาย” อย่างไร?
Q2 มัทธิว 6:33 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” หนุนใจคุณในการเผชิญหน้ากับ “ความกระวนกระวาย” ในชีวิตอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 23-24         มัทธิว 20:1-16

วันพุธที่ 29 มกราคม ฮีบรู 11:8 “ทรงเรียก”

เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ
ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดก
ท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน

Q1 คุณคิดว่า อับราฮัมออกเดินทาง เพราะเชื่อใน “สิ่งที่จะได้รับเป็นมรดก” หรือเชื่อใน “การทรงเรียกของพระเจ้า”?
Q2 วันนี้พระเจ้า “ทรงเรียก” ให้คุณทำอะไร? และคุณได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 21-22         มัทธิว 19

วันอังคารที่ 28 มกราคม มัทธิว 7:12ก “ท่าน & ผู้อื่น”

“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน”

Q1 ถ้าคุณอยากให้คนอื่นรักคุณ เข้าใจคุณ และทำดีต่อคุณ คุณต้องทำอย่างไร? (สังเกตุคำหลังคำว่า “อย่างที่”)
Q2 อะไรคือ “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถทำตามคำสอนนี้ได้? อธิษฐานขอกำลัง และสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 19-20         มัทธิว 18:21-35

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 1 เปโตร 1:15-16 “คนบริสุทธิ์”

“แต่เพราะ@พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์
ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ
ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า
ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะ@เราบริสุทธิ์”

Q1 เปโตรบอกถึง “เหตุผล” สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนควรจะดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ไว้ดังนี้ (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตเป็น “คนบริสุทธิ์” ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อพยพ 16-18         มัทธิว 18:1-20