Archives for February 2020

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

ผู้นำประชุม : คุณสุมเธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล คุณณัฐฐิติชญา

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

สูจิบัตร 1 มีนาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年三月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  1 มีนาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟ่านเสี่ยวฮวา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2020

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2020-2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2019 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง
(ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทั้งเอเซีย โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และเริ่มมีคนติดเชื้อในตะวันออกกลาง ยุโรป โดยเฉพาะที่อิตาลี ขอพระเจ้าเมตตาในการควบคุมโรค การคิดค้นวัคซีนและยารักษา รวมถึงการเฝ้าระวัง การปัองกัน ในประเทศไทยที่อาจจะเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

ผู้นำประชุม : คุณสุมเธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเพชรรัตน์ คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล คุณณัฐฐิติชญา

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.15-10.50 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 รวีวารศึกษา เวลา 11.00-12.00 น. ที่ห้องรวีฯ
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก หลังนมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อชี้แจงข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นมัคนายก ปี 2020-2023 จากอนุกรรมการสรรหาฯ พร้อมรับบัตรลงมติ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน