Archives for June 2020

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน สดุดี 62:5-6 “ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว”

จิตใจของข้าพเจ้า@สงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว
เพราะ@ความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
พระองค์เท่านั้น@ทรงเป็นศิลาและ@เป็นความรอดของข้าพเจ้า
@เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีบทนี้จึงสามารถพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว” แม้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยคุณให้พูดว่า “ฉันจะไม่หวั่นไหว” ถึงแม้ว่าในการดำเนินชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยการแข่งขัน และความกดดันอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 17-19            กิจการ 10:1-23

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน สุภาษิต 29:11 “โกรธ”

@คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพลุ่งออกมาเต็มที่
แต่ปราชญ์ย่อมยับยั้งโทสะไว้เงียบๆ

Q1 ทำไมเวลาที่ “โกรธ” เราจึงไม่ควรที่จะพูดมาก หรือแสดงอาการโต้ตอบอย่างทันทีทันควัน? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณเคยทำให้ใครต้องได้รับ “บาดเจ็บ” เพราะความโกรธที่ขาดการยับยั้งชั่งใจของคุณบ้างหรือเปล่า? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยคุณจากความโกรธแบบนั้น และหาโอกาสที่จะไปขอโทษคนที่คุณทำให้บาดเจ็บ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 14-16            กิจการ 9:23-43

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน สุภาษิต 18:13 “ผู้ฟังที่ดี

ถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยิน ก็เป็นความโง่และความอับอายของเขา

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตได้บอกถึง “ผลลัพธ์” 2 ประการ ที่จะเกิดขึ้นสำหรับ “คนที่ไม่ฟังให้ดี” ก่อนจะตอบ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะพัฒนาการเป็น “ผู้ฟังที่ดี” ให้มีมากขึ้นได้อย่างไร? (ดูยากอบ 1:19 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 1:19 ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 11-13            กิจการ 9:1-22

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

สูจิบัติ 28 มิถุนายน 2020

國語部程序表二〇二〇年六月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น   [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2020

ประชุมอธิษฐาน เวลา 9.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official