Archives for August 2020

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม มัทธิว 16:15-16 “เราเป็นใคร?”

พระองค์ตรัสถามเขาว่า “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร”
ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์*
พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”

Q1 คำตอบของซีโมนเปโตร ที่บอกว่า พระเยซูทรงเป็น “พระคริสต์”* มีความสำคัญต่อการเป็นสาวกติดตามพระเยซูอย่างไร? (ดู หมายเหตุ และ ยอห์น 21:18-19 ประกอบ)
Q2 ถ้าวันนี้มีคนมาถามคุณว่า “พระเยซู” คือใครในชีวิตของคุณ? คุณจะตอบว่าอย่างไร? และทำไมคุณจึงตอบอย่างนั้น?
หมายเหตุ: “พระคริสต์”* เป็นภาษากรีกที่มีความหมายเดียวกับ “พระเมสสิยาห์” (พระผู้ช่วยให้รอด) ในภาษาฮีบรู
ยอห์น 21:18-19 18เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า เมื่อเจ้ายังหนุ่มเจ้าคาดเอวของเจ้าเอง และเดินไปไหนๆ ตามที่เจ้าปรารถนา แต่เมื่อเจ้าแก่แล้ว เจ้าจะเหยียดมือของเจ้าออก และคนอื่นจะคาดเอวเจ้า และพาเจ้าไปที่ที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไป” 19(ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้น เพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไร) ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 70-71            โรม 8:28-39

วันพุธที่ 5 สิงหาคม สดุดี 19:14 “ถ้อยคำ & การรำพึงภาวนา”

ข้าแต่พระเจ้า พระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์
ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการรำพึงภาวนาในจิตใจ
เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด

Q1 “ถ้อยคำ” และ “การรำพึงภาวนา” แบบไหนที่จะเป็น “ที่โปรดปราน” ในสายพระเนตรของพระเจ้า? (ดู สดุดี 66:18 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำความจริงจากพระคัมภีร์ข้อนี้ใปใช้ใน “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณกับพระเจ้าอย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 66:18  ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 68-69            โรม 8:1-27

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม มัทธิว 5:48 “คนดีรอบคอบ”

เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ
@เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ

Q1 ทำไมคริสเตียนจึงควรเป็น “ผู้ที่ดีรอบคอบ”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณคิดว่า คุณจะเป็น “คนดีรอบคอบ”* เหมือนกับพระเจ้าพระบิดาในแง่มุมใดบ้าง? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
หมายเหตุ: คนดีรอบคอบ* ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่เคยกระทำผิดพลาดเลย แต่หมายความว่า การตระหนักรู้ว่า อะไรถูกอะไรผิด อะไรดีอะไรไม่ดี และตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ดี และถ้าทำสิ่งใดผิดหรือไม่ดี ก็กลับใจ เลิกกระทำสิ่งเหล่านั้น หันกลับมาทำในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ดี

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 66-67            โรม 7

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม อพยพ 33:11 “สองต่อสอง”

ดังนี้แหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนากับโมเสสสองต่อสอง
เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย
แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรของนูน มิได้ออกไปจากเต็นท์

Q1 คำว่า “สนทนา” “สองต่อสอง” และ “มิตรสหาย” ช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นถึง “การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ภาพ “การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าของโมเสส” จะเป็นจริง และเกิดขึ้นใน “ชีวิตเฝ้าเดี่ยว” ของคุณกับพระเจ้าได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 63-65            โรม 6

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม บทเพลงคร่ำครวญ 3:25-26 “หวังใจ & รอคอย”

พระเจ้า@ทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่
และ@ทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์
เป็นการดีที่จะหวังใจ และรอคอยความรอดจากพระเจ้า

Q1 ทำไมคริสเตียนจะต้อง “หวังใจ” และ “รอคอย” การช่วยกู้ที่จะมีมาจากพระเจ้า โดยเฉพาะในเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” “อุปสรรค” หรือ “ความทุกข์ยาก” ในชีวิต? (สังเกตคำหลัง@)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้ “หนุนใจ” คุณ สำหรับ “ปัญหา” “อุปสรรค” หรือ “ความทุกข์ยาก” ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 60-62            โรม 5