Archives for September 2020

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน โรม 12:2 “ชีวิตใหม่”

@อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่@จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้
@ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
จะได้@รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

Q1 เปาโลบอกถึง “เคล็ดลับ” อย่างน้อย 4 ประการที่จะทำให้มี “ชีวิตใหม่” คืออะไรบ้าง?
Q2 อธิษฐานขอ “การเปลี่ยนแปลง” และการทรงนำจากพระเจ้า ให้คุณรู้ว่า อะไรเป็นน้ำพระทัย อะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยมที่จะต้องกระทำ เพื่อคุณจะมีชีวิตใหม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 30-31       2 โครินธ์ 11:1-15

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน โรม 12:1 “ถวายตัว”

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้@โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์
@เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และ@เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
@ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

Q1 เปาโลให้ “เหตุผล” อย่างน้อย 4 ประการ ใน “การถวายตัวแด่พระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 “คำวิงวอน” และ “เหตุผล” ทั้ง 4 ประการ ของเปาโลจะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 27-29       2 โครินธ์ 10

วันพุธที่ 16 กันยายน มัทธิว 6:26 “นกในอากาศ”

จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง
แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้
ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ คุณเห็นถึง “ความห่วงใย” ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์อย่างไร?
Q2 ถ้าเวลานี้คุณมีเรื่องที่กังวลใจอยู่ หาเวลาที่จะออกไปเดินดูนกในอากาศ และคิดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้ อธิษฐานมอบสิ่งที่คุณกังวลไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 25-26       2 โครินธ์ 9

วันอังคารที่ 15 กันยายน กาลาเทีย 5:22-23 “ผลของพระวิญญาณ”

ฝ่ายผลของพระวิญญาณ*นั้น คือ@ความรัก @ความปลาบปลื้มใจ @สันติสุข
@ความอดกลั้นใจ @ความปรานี @ความดี @ความสัตย์ซื่อ
@ความสุภาพอ่อนน้อม @การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย

Q1 ในผลของพระวิญาณทั้ง 9 อย่าง คุณคิดว่า มีผลพระวิญญาณใดบ้างที่ปรากฏ “อย่างเด่นชัด” ในชีวิตของคุณ ลองเขียนออกมาสัก 3 อย่างคืออะไรบ้าง?
Q2 มีผลของพระวิญญาณใดบ้างที่ “ไม่ค่อยปรากฏ” ในชีวิตของคุณ ลองเขียนออกมาสัก 3 อย่าง
อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อีกครั้ง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ผลของพระวิญญาณที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในตัวคุณ และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมผลของพระวิญญาณที่ไม่ค่อยปรากฏในชีวิตของคุณให้ปรากฎมากขึ้น
หมายเหตุ: “ผลของพระวิญญาณ”* ตามความหมายเดิม เป็นเอกพจน์ คล้ายกับส้มที่เป็นผลเดียว แต่ภายในประกอบด้วยกลีบเล็กๆ ภายใน ซึ่งหมายความว่า ผลของพระวิญญาณทั้ง 9 อย่างนี้มีอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคน เพราะทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิต

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 22-24       2 โครินธ์ 8

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน โรม 8:38-39 “มั่นใจในความรักของพระเจ้า”

เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า @แม้ความตาย @หรือชีวิต @หรือบรรดาทูตสวรรค์
@หรือเทพเจ้า @หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ @หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า
@หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย @หรือซึ่งสูง @หรือซึ่งลึก
@หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า
ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

Q1 เปาโลได้พูดถึงสิ่งใดบ้างที่คนเรา “คิดว่า” สามารถทำให้เราทั้งหลาย “ถูกตัดขาด” จากความรักของพระเจ้าได้
Q2 คุณกำลังสังสัยใน “ความรักของพระเจ้า” เพราะความผิดบาปที่มี เพราะปัญหาที่มากมาย เพราะความไม่สมบูรณ์ หรือจะด้วยสิ่งใดก็ตาม คำพูดที่ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า” และ “จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” ช่วยให้คุณ “มั่นใจในความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 19-21       2 โครินธ์ 7