Archives for September 2020

วันพุธที่ 30 กันยายน สดุดี 103:5 “พันธสัญญา”

ผู้ทรงให้ท่าน@อิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของท่าน
@วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี

Q1 พระเจ้าทรงให้ “พันธสัญญา” ต่อคนที่ติดตามพระองค์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ มอบสิ่งที่คุณวิตกกังวล / สิ่งที่เป็นปัญหา / สิ่งที่รบกวนใจของคุณ / สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีทางออก อธิษฐานและเชื่อมั่นว่า พระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างจบด้วยดี

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 9-10          เอเฟซัส 3

วันอังคารที่ 29 กันยายน สดุดี 51:17 “สำนึกผิด”

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ
จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก

Q1 คำว่า “รับได้” และ “มิได้ทรงดูถูก” สะท้อนให้เห็นถึง “ความดีงาม” ของพระเจ้าที่ตอบสนองต่อบุคคลที่ “สำนึกผิด” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมี “ใจกล้า” ที่จะเข้าหาพระเจ้า เมื่อคุณกระทำสิ่งที่ผิดพลาด /กระทำความผิดความบาปอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 7-8            เอเฟซัส 2

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน โรม 16:19 “ชีวิตที่เชื่อฟัง”

การซึ่งท่านทั้งหลายได้เชื่อฟังก็เลื่องลือไปถึงหูคนทั้งปวงแล้ว
ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเพราะท่านทั้งหลาย
ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่าน@เชี่ยวชาญในการดี และให้เป็น@คนทึ่มในการชั่ว

Q1 “ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า” ต้องมีคุณลักษณะ 2 ประการ คือ?
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่เชื่อฟัง และเป็นที่เลื่องลือ (น่าชื่นชม)” ไปยังคนที่อยู่รอบๆ ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 5-6            เอเฟซัส 1

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 1 เปโตร 2:16 “คนมีเสรีภาพ”

จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพ
@แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้น เป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่ว
@แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า

Q1 การดำเนินชีวิต “แบบคนมีเสรีภาพ” คือ การดำเนินชีวิตแบบไหน?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิต “แบบคนมีเสรีภาพ” อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 6:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1โครินธ์ 6:12 ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 3-4            กาลาเทีย 6

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

สูจิบัตร 27 กันยายน 2020

國語部程序表二〇二〇年九月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]