Archives for November 2020

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน นางรูธ 2:12 “กระทำความดี”

ขอพระเจ้าทรงตอบแทนความดีของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิด
และขอให้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอล ซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้น
จงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้า

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจให้เราซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้า “ไม่หยุดที่จะกระทำความดี” อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ขอ” “จง”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการยืนหยัดที่จะ “กระทำความดี” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 37-39    2 เปโตร 2

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 1 เปโตร 4:13 “มีส่วนร่วม”

แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดี ในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยาก
ของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น
ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย

Q1 ทำไม “การมีส่วนร่วม” ในความทุกข์ยากของพระคริสต์ จึงนำมาซึ่ง “ความชื่นชมยินดี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ” และ ดู 2 ทิโมธี 4:7-8 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” “ความกดดัน” “การข่มเหง” เพราะคุณกล้าที่จะยืนหยัดในการเป็นคริสเตียน และดำเนินชีวิตที่แตกต่างเพื่อพระเจ้าอย่างไร?
หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 4:7-8 7 ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว 8 ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 35-36    2 เปโตร 1

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

สูจิบัตร 29 พฤศจิกายน 2020

國語部程序表二〇二〇年十一月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.ยินดี จัง
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล/ อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร / อ.เหอจื้อผิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณคณาพร เที่ยงธรรม
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม:
ทีมปฏิคม

รายการวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2020

วันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. และวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2020 งดรวีวารศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1