Archives for June 2021

วันพุธที่ 30 มิถุนายน ฮีบรู 4:12 “พระวจนะของพระเจ้า”

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ
คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ
ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก
และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

Q1 ที่บอกว่า พระวจนะของพระเจ้านั้น “ไม่ตาย” และ “ทรงพลานุภาพอยู่เสมอ” หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “แทงทะลุ…” และ “สามารถ…..”)
Q2 พระคัมภีร์ “ไม่ตาย” และ “ทรงพลานุภาพ” ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 3:16-17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 3:16-17 16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ1 เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 17-19            กิจการ 10:1-23

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน ยอห์น 14:6 “รู้จักกับพระเจ้า”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต
ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา

Q1 “การรู้จักพระเยซูคริสต์” จะทำให้เรา “รู้จักกับพระเจ้าพระบิดา” มากขึ้นได้อย่างไร? (ดู ยอห์น 5:19 ประกอบ)
Q2 ชีวิตของคุณ “เป็นทาง” “เป็นความจริง” และ “เป็นชีวิต” ให้คนอื่นๆ ได้ “รู้จักกับพระเจ้า” ได้อย่างไร? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ : ยอห์น 5:19 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วย
มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 14-16            กิจการ 9:23-43

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน สุภาษิต 22:6 “จงฝึกเด็ก”

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป
และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น

Q1 คำว่า “ฝึกเด็ก” “จะเดินไป” และ “เมื่อเขาป็นผู้ใหญ่” สะท้อนให้เห็นถึง “ระยะเวลา” ในการฝึกฝนอย่งไร?
Q2 ถ้าคุณเป็น “พ่อแม่” คิดถึง “ผลลัพธ์” ที่จะเกิดขึ้นกับลูกของคุณ “เขาจะไม่พรากจากทางนั้น” ให้สิ่งนี้เป็น “ความหวัง” สำหรับการเลี้ยงดูลูกของคุณ? ถ้าคุณเป็น “ลูก” คิดถึงเวลาที่คุณพ่อ คุณแม่ได้ใช้เวลาสอนและฝึกฝนคุณตั้งแต่แรกเกิด จนถึงวันนี้ อะไรคือ “ผลลัพธ์” ที่คุณมอบให้กับพ่อแม่ของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            โยบ 11-13          กิจการ 9:1-22

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน เอเฟซัส 4:29 “คำพูดที่ดี”

@อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย
แต่@จงกล่าวคำที่ดีและ@เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ
@เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง

Q1 เปาโลได้ให้คำอธิบายถึงลักษณะ “คำพูดที่ดี” ไว้ 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “ลักษณะคำพูดที่ดี” ทั้ง 4 ประการ ไปใช้ในการพูดคุยกับคนอื่นๆ อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            โยบ 8-10            กิจการ 8:26-40

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021

ผู้นำประชุม/ผู้นำเพลงสั้น: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย  / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เล่นดนตรี : คุณจางเจียยุ่น