หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ 1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น 2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่มีความระบาดในวงกว้าง ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในหลักหมื่นติดต่อกันหลายวัน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการจัดการเรื่องการรักษา การจัดหาเตียงให้มีเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มขึ้น การจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและวุ่นวาย และประชาชนที่จะดูแลป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021

สูจิบัตร 1 สิงหาคม 2021 國語部程序表二〇二一年八月一日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์) ประจำวันอาทิตย์ที่  1 สิงหาคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น. ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์ / อ.เหอจื้อผิง ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียยุ่น ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง 

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม เอเฟซัส 4:3 “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ Q1 แม้ว่า “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” จะเป็นผลของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เราเองที่เป็นผู้ที่เชื่อจะมีส่วนทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง….” และ ดู เอเฟซัส 4:1-2 ประกอบ) Q2 คุณจะทำให้เกิด “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ขึ้น ในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร? หมายเหตุ: เอเฟซัส 4:1-2 1 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้า ผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้น 2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 54-56              โรม 3