Archives for August 2021

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม โรม 6:13 “การถวายตัวแด่พระเจ้า”

@อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม
แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
และ@จงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า

Q1 “จงถวายตัวแด่พระเจ้า” ในพระคัมภีร์ข้อนี้หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “อย่า” “จง”)
Q2 คุณจะ “ถวายตัวแด่พระเจ้า” ด้วยชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู โรม12:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม12:1-2 1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย 2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 132-134        1 โครินธ์ 11:17-34

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 1 เปโตร 5:8 “ต่อสู้กับมาร”

ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี
ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ
ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

Q1 คำว่า “เสาะหาคนที่มันจะกินได้” แสดงว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกมารล่อลวง คุณจะ “ต่อสู้” และ “มีชัยชนะ” เหนือมารซาตานได้อย่างไร? (ดู เอเฟซัส 6:13-17 ประกอบ)
Q2 คุณมีชีวิตด้านไหนบ้าง ที่มารซาตานกำลังเดินอยู่รอบๆ เพื่อจะกัดกินคุณ? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะเหนือการทดลองเหล่านี้ (ดู มัทธิว 26:41 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 6:13-17 13 เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้  14 เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอวย  เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก
15 และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า  16 และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย 17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า
มัทธิว 26:41 ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลอง จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 129-131        1 โครินธ์ 11:1-16

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม กาลาเทีย 2:20 “การดำเนินชีวิตคริสเตียน”

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า
ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “ตรีงไว้” “แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า” “อยู่โดยศรัทธา” และ “ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า” มีส่วนทำให้ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ไม่กลายเป็น “ภาระหนัก” อย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 5:3 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่กลายเป็น “ภาระหนัก” อย่างไร?
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 5:3 เพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ญ  และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        สดุดี 126-128        1 โครินธ์ 10:23-33

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

สูจิบัตร 29 สิงหาคม 2021

國語部程序表二〇二一年八月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เทศนา :  อ.อนุชา ขอบปี
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ย. 2021

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official